Валентин Йовев: Промените в ЗУТ са необходими, за да се повиши контролът на контрола

Валентин Йовев: Промените в ЗУТ са необходими, за да се повиши контролът на контрола

Необ­ходимостта от промени в Закона за уст­ройс­тво на територията е заради повишаването на кон­т­рола на кон­т­рола, както беше казано за ремонта на ул. “Граф Игнатиев“, се обос­новава на извър­шени проверки на дей­ността на кон­сул­танти, упраж­няващи строителен над­зор и на останалите учас­т­ници в строител­ния процес. И това е с оглед на осъщес­т­вяването на по-ефективен кон­т­рол от страна на органите на Дирек­цията за национален строителен кон­т­рол върху кон­сул­тан­тите, заяви инж. Вален­тин Йовев, заместник-министър на регионал­ното раз­витие и благоус­т­ройс­т­вото. Той уточни, че оцен­ката, нап­равена от екс­пер­тен съвет, трябва да е със същите изис­к­вания, както оцен­ката от кон­сул­тант или от над­зорна фирма. Йовев посочи, че промените пред­виж­дат на ДНСК да бъдат предос­тавени правомощия за осъщес­т­вяване на кон­т­рол върху дей­нос­тите, извър­ш­вани от кон­сул­тан­тите и лицата. Пред­видено е и намаление на глобите за кон­сул­тан­т­с­ките фирми. Сега те са от 30 хил. до 150 хиляди лв., а ще станат от 5 хил. до 50 хил. лв. Като причина за това зам.-министърът посочи невъз­мож­ността сега глобите да бъдат събирани.