Проф. Иво Христов: Българите сме изправени пред въпроса „Ще ни има ли?”

Проф. Иво Христов: Българите сме изправени пред въпроса „Ще ни има ли?”

Депутатът от БСП изнесе лекция пред млади хора в Свищов

“Ние сме общес­тво, което не обича да чува истината за себе си. Голямата ни драма e, че проб­лемите, в които се намираме като в една отровена паяжина през пос­лед­ните 140 години, са продукт и на самите нас”.

Това каза проф. Иво Хрис­тов в Свищов, където бе поканен от дванадесеток­лас­ници да изнесе пуб­лична лек­ция за със­тоянието на бъл­гар­с­кото общес­тво, за логиката на социал­ните закони и процеси, довели до него.

Не можем да израс­тем и да пог­лед­нем самите себе си, за да раз­берем, че огромна част от нашите проб­леми са фун­к­ция на нашия мър­зел, на нашата липса на воля и дис­цип­лина, на нашия без­к­раен роб­ски вечен страх, на липса на самов­зис­кател­ност”, посочи анализаторът. По думите му отг­ръщането на която и да е съв­ременна история ще ни убеди, че „вината е във всичко друго, но не и в лип­сата на качес­тва, способ­ности и гръб­нак, когато е било нужно, а не когато трябва да се пер­чиш и знаеш, че е безопасно”. Той поясни, че такъв раз­говор с този начин на пос­тавяне на темата е крайно непопулярен в Бъл­гария и никога не е бил популярен.

Насажда се и мъл­чаливо се приема, че общес­т­вените фигури трябва да “заиг­рават” със сак­рал­ното нещо, наречено народ. Общес­т­вената фигура по мъл­чалив кон­сен­сус със сак­рал­ния народ не може да казва жес­токата истина такава, как­вато я раз­бира. Счита се, че обижда народа. Общес­т­вената фигура няма право да задава нелицеп­риятни въп­роси, а трябва да “гали” егото на народа. Общес­т­вената фигура трябва да бъде като Благолаж от раз­каза на Елин Пелин “Косачи”: „Излъжи ни, ние знаем, че ни лъжеш, но само това ни е останало”.

Масовите очак­вания са, че общес­т­вената фигура трябва да е демагог. Това е особен вид нар­комания — лип­сата на мъжес­тво и гръб­нак да се изп­равиш пред без­д­ната на истината и да я преодолееш”, кон­с­татира проф. Хрис­тов.

Той обясни, че в края на 2018 година бъл­гарите сме изп­равни пред жес­ток, страшен и прост въп­рос: „Дали ще ни има?”. По думите му от гледна точка на светов­ната история, това не е проб­лем, тъй като много народи са изчез­нали. Той отк­ровено сподели, че не му се иска бъл­гарите да прик­лючим така без­с­лавно и унизително, „с тънки сметки, с дребен гечин­мечец, както казва Захари Стоянов, залисани в соб­с­т­веното си его, имитирайки чужди образци, поради лип­сата на съз­дадени свои кул­турни, цивилизационни, житейски”.

Той оцени високо желанието на абитуриен­тите да водят раз­говор дирек­тно и отк­ровено за това къде сме, какво сме, кои сме ние и защо сме такива. „Спасението започва сега и вед­нага, но не с веч­ното “Дайте, братя, да дадем!” и после тихо да изт­леем в пос­ред­с­т­веността. Да порас­нем и да пог­лед­нем нещата такива как­вито са – от нас зависи!”, под­черта социал­ният учен, обръщайки се към абитуриен­тите.

Те споделиха, че отдавна следят пуб­лич­ните изяви на проф. Хрис­тов и зап­ленени от лек­цията му „Пос­лед­ният динозавър е бъл­гарин”, решили, че искат лична среща. Преди месец момичетата и мом­четата посетиха Народ­ното съб­рание като гости на проф. Хрис­тов и нас­тояха той да върне визитата в града на Алеко.

За мен Свищов не е точка от кар­тата”, сподели в начало още народ­ният пред­с­тавител. Той раз­каза за дет­с­т­вото си и прекараните вакан­ции в град Лев­ски, само на 40 км от Свищов. На организирана от баба му екс­кур­зия до дунав­с­кия град той се сблъс­кал за „първи път с голямата история за Руско-турската освободителна война, благодарение на която днес говорим бъл­гар­ски”. Втората му среща със Свищов се случила през Алеко Кон­с­тан­тинов, който без колебание нарече „свой духовен баща или духовен брат”. „Неговата проник­новеност, неговата любов и неговата дъл­бочина на поз­нание за това какво пред­с­тав­лява бъл­гар­с­кото и бъл­гарина са пот­ресаващи. За добро или зло, актуални са и до днес”, каза проф. Хрис­тов.