Депутатите приеха окончателно Закона за личната помощ

Депутатите приеха окончателно Закона за личната помощ

Депутатите приеха окон­чателно Закона за лич­ната помощ. Тя ще се предос­тавя на базата на индивидуална оценка на пот­реб­нос­тите, съобщи БНТ. Със 143 гласа “за“ депутатите окон­чателно приеха закона за лич­ната помощ, който по думите на май­ките за деца с увреж­дания, е чакан от 2014 г., когато бяха пър­вите им протести. Четири години по –късно бит­ката им беше увещана с успех. Те ръкоп­ляс­каха в края на гласуването. Оттук насетне парите за лич­ната помощ ще бъдат прех­вър­лени от дър­жав­ния бюджет в бюджета на социал­ното минис­тер­с­тво. А Аген­цията за социално под­помагане ще трябва да осъщес­т­вява кон­т­рол за израз­ход­ването на тези сред­с­тва. По отношение на дебатите в пленар­ната зала депутатите отх­вър­лиха идеята да се под­държа регис­тър за кан­дидатите за личен асис­тент. Приеха обаче идеята общините да могат да преот­с­тъп­ват дей­нос­тите за осъщес­т­вяване на лич­ната помощ. След гласуването социал­ният минис­тър Бисер Пет­ков благодари на всички, които са били ангажирани в пос­лед­ните месеци със Закона за лич­ната помощ и каза, че през цялото това време този закон е бил между “осана и раз­пни го“, но в крайна сметка се е пос­тиг­нало желаното от май­ките на деца с увреж­дания и всички ангажименти към тях са бил изпъл­нени. Приемането на закона удов­лет­ворява основ­ното искане на протес­тиращите майки, пос­тавяно години наред в тех­ните протести. С приемането на този закон Бъл­гария се нарежда до, не многото дър­жави в Европа, които имат самос­тоятелен Закон за лич­ната помощ. Това показва отношението на бъл­гар­с­кото правител­с­тво и на бъл­гар­с­кия пар­ламент към хората с увреж­дания. Омбуд­с­манът Мая Манолова определи Закона за лич­ната помощ като една голяма победа, защото в началото, по думите ѝ, когато се заговорило за този закон, нито една инс­титуция не го е под­к­репяла. Това е изс­т­радан закон от едни смели жени — май­ките на деца с увреж­дания. Май­ките, които дадоха урок на бъл­гар­с­кото общес­тво, на граж­даните на Бъл­гария, че една кауза, кол­кото и да е невъз­можна, може да бъде успешна, ако е справед­лива и ако човек вярва в нея.От своя страна май­ките заявиха, че рефор­мата вече е започ­нала. Хванаха се за ръце и благодариха на сис­темата, че ги е обединила. Законът за лич­ната помощ за нас е законът за бъдещето на децата ни. Това означава, че децата ще ги има, когато нас ни няма и това е нашата огромна борба и огромна кауза. Законът е за всички хора с тежки увреж­дания, които някъде и в момента са сами и нямат никаква под­к­репа, отчете Вера Иванова, една от мак­йите. Май­ките на деца с увреж­дания раз­рушиха своя палат­ков лагер на служеб­ния вход пред НС. Палат­ките обаче ще бъдат премес­тени пред Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването, докато рефор­мата не бъде доведена док­рай.