Георги Свиленски: Искаме независима проверка на пътищата от европейска лаборатория

Георги Свиленски: Искаме независима проверка на пътищата от европейска лаборатория

БСП ще плати тези проби, обществото трябва да знае как са строени пътищата, заключи депутатът от левицата

Абсолютно недопус­тимо и неп­рием­ливо е, че след приемането на Акт 16, никой няма право да проверява пътищата

“Абсолютно недопус­тимо и неп­рием­ливо е, че след приемането на Акт 16, никой няма право да проверява пътищата“, комен­тира зам.-председателят на ПГ на “БСП за Бъл­гария“ Георги Свилен­ски по Би Ти Ви. Той обясни, че обек­тите, които са посочени от БСП в иска за проверка на качес­т­вото на магис­т­ралите, са пътища, които са пос­т­роени през пос­лед­ните 5 години или са ремон­тирани в същия срок.

В отговора на аген­цията, на страница и половина се обяс­няват нор­мативни и законодателни детайли и се посочва, че законодател­с­т­вото не пред­вижда такава въз­мож­ност, кон­с­татира депутатът от левицата. Свилен­ски добави, че според отговора на АПИ не може да се извърши такава проверка, но тъй като темата вече се политизира и прив­лича общес­т­вено внимание, се допуска от страна на БСП да бъдат осигурени екс­перти, с които те да влязат в преговори и да уточ­нят какво могат да нап­равят. Ние не искаме да учас­т­ваме в такива преговори. Искаме провер­ката да бъде извър­шена от независима европейска лаборатория, която не е учас­т­вала във вземането на проби от тези учас­тъци. Да бъде независима от въз­ложители, изпъл­нители, от АПИ, от БСП, категоричен бе народ­ният пред­с­тавител. Ще посочим точ­ните места, от които искаме да се вземат проби, добави Свилен­ски. Той поясни, че от БСП вече са се обър­нали към европейски лаборатории, с които раз­говарят за цената на услугата. Искаме да защитим дър­жав­ния интерес. Ако трябва, БСП ще плати тези проби. Общес­т­вото трябва да знае как са строени пътищата, зак­лючи Свилен­ски, цитиран от БСП.бг.