Депутат от БСП публикува снимки на разрушен участък от оградата по границата, Валери Симеонов обясни, че причината са поройни дъждове

Депутат от БСП публикува снимки на разрушен участък от оградата по границата, Валери Симеонов обясни, че причината са поройни дъждове

Депутатът от БСП Николай Цон­ков заяви в кулоарите на пар­ламента, че е пуб­ликувал на страницата си във Фейс­бук изп­ратени му преди ден от граж­дани снимки на раз­рушен учас­тък от оградата по границата край Дъл­бок дол, Малко Тър­ново, съобщи БТА вчера. Той щял да попита облас­т­ния управител на Бур­гаска област за случая, но по прин­цип социалис­тите очак­ват резул­татите от провер­ката на прокуратурата по сиг­нала, който преди месеци подадоха заради съм­нения за злоупот­реби и неред­ности при строежа на оградата. Става въп­рос за национал­ната сигур­ност — виж­даме без­хаберието, без­с­топан­с­т­веността на управ­лението и питаме кой ще понесе отговор­ност в крайна сметка, зак­лючи Цон­ков. И добави, че според БСП това е цялото правител­с­тво. Валери Симеонов, който като вицеп­ремиер отговаряше за инженер­ното съоръжение по границата с Тур­ция, обясни в пар­ламента, че сним­ките са автен­тични, а причината са поройни дъж­дове. Той описа, че те показ­ват отнесен учас­тък от 3040 м. в Дъл­бок дол, южно от Сливарово и недалеч от Въл­чанов мост.Това се е случило на 28 ноем­ври, тогава е пад­нал дъж­дът. Същия ден в Одрин, на около 40 км от мяс­тото, имаше навод­нение, дъж­дът се е изсипал точно в този учас­тък, става въп­рос за над 70 л на кв.м. и това стичане на огромни количес­тва вода е предиз­викало пов­личане на чакъл, на дър­вета, отнасяне на пътища и съот­ветно на тази част от оградата. Симеонов допуска, че това ще се случва и занап­ред, защото оградата е нап­равена на изк­лючително насечен терен. Бив­шият вицеп­ремиер напомни, че парите за под­дръж­ката на гранич­ното съоръжение са осигурени, когато той беше в изпъл­нител­ната власт, а облас­т­ните управители раз­полагали вече със средствата.На някого много му се иска това да бъде доказател­с­тво за лошо изпъл­нение, но оградата е изпъл­нена по проекта, категоричен е Симеонов. Ако оградата е изг­радена добре, дали щеше да падне, комен­тира Николай Цон­ков. Това по думите му означава, че тя е ком­п­рометирана още от самото начало, ком­п­рометиран е начинът, по който е пос­т­роена, вложените материали.