Държавният глава призова държавата да подкрепя иновативните таланти

Държавният глава призова държавата да подкрепя иновативните таланти

Румен Радев изтъкна, че у нас разходите за научно-изследователска и развойна дейност значително изостават от средноевропейското равнище

Иновациите са най-ефективният инс­т­румент за пос­тигане на висок и устой­чив икономически рас­теж, а това означава да имаме хора с критично мис­лене, отворен ум, както и сила и смелост да отс­тояват идеите си“, каза президен­тът Румен Радев на Четиринадесетия Национален иновационен форум „Интелиген­тни политики за иновационен рас­теж“, който се проведe под негов пат­ронаж.

Дър­жав­ният глава посочи, че днес раз­ходите за научно-изследователска и раз­война дей­ност значително изос­тават от сред­ноев­ропейс­кото рав­нище. „Години вече имаме прог­рами, но нямаме реално финан­сиране от дър­жавата, а тази дей­ност се финан­сира от биз­неса и от чужди инвес­титори“, отбеляза президен­тът Радев, по чиито думи общият иновационен продукт е далече от желанията и въз­мож­нос­тите ни.

Иновацион­ната дей­ност е зак­лючена само в няколко големи регионални цен­търа, в раз­витите дър­жави раз­п­ределението на тази дей­ност е хар­монично по територията и това е гаран­ция за хар­монично раз­витие на регионите, каза още в привет­с­т­вието си към гос­тите на форума президен­тът Румен Радев.

Дър­жав­ният глава посочи, че имаме традиции и пос­тижения и трябва да изпол­з­ваме предим­с­т­вото си в лес­ния дос­тъп до широколен­тов интер­нет, и най-вече в национал­ния ни капитал – младите хора, които завоюват всяка година призови места в прес­тижни меж­дународни със­тезания. „Иноватив­ността е присъща на бъл­гарина, като еманация на свобод­ния дух, пред­п­риемачес­т­вото, въоб­ражението и смелостта на идеите. Тя е дъл­боко закодирана в народа ни, вяр­вам, че с общите ни усилия ще нап­равим така, че да се раз­гърне иноватив­ният талант на бъл­гарина, посочи президен­тът. По думите му при този висок национален човешки капитал, с който Бъл­гария раз­полага, е недопус­тимо страната ни да споделя пос­лед­ното място с Румъния и да бъде в групата на „плахите иноватори“. Очак­вам този процес да има под­к­репата на дър­жавата — като финан­сиране, като инвес­тиции в образованието, като стимули и като админис­т­ративни облек­чения, посочи дър­жав­ният глава.