Агенцията за хората с увреждания започва работа от 2021 г.

Агенцията за хората с увреждания започва работа от 2021 г.

Депутатите въведоха работни квоти за наемане на хора с увреждания

Депутатите гласуваха окон­чателно квоти за хора с увреж­дания, които да бъдат наз­начавани на работа от работодателите. Депутатите вече дадоха зелена свет­лина и за съз­даването на Съвет за наб­людение, който ще следи дали се спазва Кон­вен­цията за правата на хората с увреж­дания.

НС прие на второ четене Закона за хората с увреж­дания. Законоп­роек­тът пред­вижда от 1 януари 2021 г. съз­даването на Дър­жав­ната аген­ция за хората с увреж­дания, която да осъщес­т­вява дей­ности, свър­зани с изгот­вяне на индивидуал­ната оценка на пот­реб­нос­тите и коор­диниране на политиката за правата на хората с увреж­дания. Целта е един­ната струк­тура да коор­динира изпъл­нението на цялос­т­ната дър­жавна политика за правата на хората с увреж­дания. Съз­дава се Съвет за наб­людение, който да гаран­тира защитата на правата на хората с увреж­дания и да извър­шва дей­ности по насър­чаване, защита и наб­людение на прилагането на Кон­вен­цията за правата на хората с увреж­дания, както и да провежда кон­сул­тации с пред­с­тавител­ните организации на и за хора с увреж­дания.

Коор­динацията на органите, имащи отношение към реализацията на правата на хората с увреж­дания на национално, регионално и мес­тно рав­нище се налага, заради необ­ходимостта от повишаване на ефек­тив­ността, както на отдел­ните струк­тури при пос­тигане на общите цели, така и за ефек­тив­ното изпол­з­ване на ограничените ресурси, с които раз­полага дър­жавата. Определят се нови форми на под­к­репа, иден­тифицирани чрез индивидуална оценка на пот­реб­нос­тите, която изс­ледва свър­заните със здравос­лов­ното със­тояние на човека с увреж­дания, фун­к­ционални зат­руд­нения и наличието на бариери при изпъл­нението на ежед­нев­ните и други дей­ности, както и вида на необ­ходимата под­к­репа. Чрез установяване на вида под­к­репа, човекът с увреж­дане се насочва към ком­петен­т­ните инс­титуции и организации за реализиране на съот­вет­ните му права. Новият под­ход при изгот­вяне на индивидуал­ната оценка пред­вижда същата да се извър­шва от специализирани отдели към дирек­ции “Социално под­помагане“, в чиито фун­к­ции ще бъде заложено основно да осъщес­т­вяват тази дей­ност. Специализираните отдели ще бъдат сфор­мирани от квалифицирани екс­перти, обучени за работа с хора с увреж­дания.