Правителството даде още 4 милиона на МВР

Правителството даде още 4 милиона на МВР

Неот­ложни мерки за 2 076 000 лв. ще изпъл­нява МВР по линия на присъединяването към Шен­ген, като за целта правител­с­т­вото одобри допъл­нителни раз­ходи по бюджета на силовото ведом­с­тво. Сред­с­т­вата са за дей­ности, които са от пър­вос­тепенно значение за ефек­тивно изпъл­нение на мероп­риятията по противодейс­т­вие на засиления миг­рационен натиск по границите на Репуб­лика Бъл­гария, се посочва в официал­ното съоб­щение от правител­с­т­вената прес­служба. Само преди месец новият вът­решен минис­тър Младен Маринов обаче заяви, че миг­рацион­ният натиск е сведен до минимум. С новите два милиона ще се извър­ш­ват строителни дей­ности и ще се подоб­рява тех­никата на гранич­ните пун­к­тове. С друго свое решение кабинетът даде на МВР да похарчи още 2 130 500 лв. за подоб­ряване на обс­луж­ването на граж­даните в КАТ София, Плов­див, Варна и Бур­гас. Одоб­рени са и други вът­решно ком­пен­сирани промени по бюджета на МВР с цел увеличаване на политиките в областта на противодейс­т­вието на прес­тъп­ността и опаз­ването на общес­т­вения ред и политиките в областта на управ­лението и раз­витието на сис­темата на МВР, комен­тира Би Ти Ви.