МС: България ще се въздържи от присъединяване към пакта за миграция

МС: България ще се въздържи от присъединяване към пакта за миграция

Страната ни няма да участва с официални представители на конференцията в Маракеш, реши кабинетът

Минис­тер­с­кият съвет реши Бъл­гария да се въз­държи от присъединяване към Глобал­ния пакт за безопасна, регулирана и редовна миг­рация. Страната ни няма да учас­тва със свои официални пред­с­тавители в Меж­дуп­равител­с­т­вената кон­ферен­ция за приемане на Пакта, която ще се проведе в Маракеш, Мароко, на 10 и 11 декем­ври. Правител­с­т­вото също така взе решение при пос­лед­ващо гласуване на резолюция в Общото съб­рание на ООН за утвър­ж­даване на вече приетия пакт, Пос­тоян­ният пред­с­тавител на Репуб­лика Бъл­гария в ООН да гласува с „въз­дър­жал се“, съоб­щиха от правител­с­т­вената инфор­мационна служба. Темата за по-ефективното управ­ление на миг­рацион­ните процеси е от основно значение за Бъл­гария. На този етап бъл­гар­с­кото правител­с­тво смята, че решението за неп­рисъединяване към Глобал­ния пакт за безопасна, регулирана и редовна миг­рация защитава в най-пълна степен интересите на страната и ней­ните граж­дани, комен­тира Канал 3. Бъл­гария ще продължи да изпъл­нява вече същес­т­вуващите и поети меж­дународ­ноп­равни задъл­жения в областта на правата на човека, както и да упраж­нява засилен кон­т­рол на национал­ните граници.