Нено Димов ще преговаря за промяна на концесионния договор с “Юлен“ за ски зоната в Банско

Нено Димов ще преговаря за промяна на концесионния договор с “Юлен“ за ски зоната в Банско

Правител­с­т­вото въз­ложи на минис­търа на окол­ната среда и водите Нено Димов да започне преговори за промяна на кон­цесион­ния договор с “Юлен“ за пол­з­ването на ски зоната в Бан­ско, която се намира в Национален парк „Пирин”. Решението на правител­с­т­вото е във връзка с пред­ложенията на глав­ния прокурор Сотир Цацаров, който поиска промяна на договора, сключен с дружес­т­вото през 2001 година. След пос­тигането на взаимно прием­ливо решение, минис­тър Димов ще внесе в кабинета проек­торешение, което да съот­вет­с­тва на Закона за кон­цесиите. След пос­тигането на взаимно прием­ливо решение, минис­търът на окол­ната среда и водите следва да внесе в МС проект на решение за даване на съг­ласие за изменение и допъл­нение на кон­цесион­ния договор в съот­вет­с­т­вие със Закона за кон­цесиите.