Деца на загинали служители на МВР получиха коледни подаръци

Деца на загинали служители на МВР получиха коледни подаръци

Деца на загинали служители на МВР получиха коледни подаръци вчера. Раз­даде им ги вът­реш­ният минис­тър Младен Маринов. „Вие сте деца на герои! Никога няма да ви заб­равим! Нап­ротив – винаги ще си спом­няме за под­вига на вашите родители и това ще ни дава увереност за в бъдеще”. С тези думи минис­търът на вът­реш­ните работи Младен Маринов се обърна към децата на загиналите и пос­т­радали служители в МВР, предаде БГНЕС. На церемония в Академията на МВР минис­тър Маринов даде началото на 15-ото коледно издание на Национална благот­ворителна кам­пания за под­помагане на децата на загиналите и пос­т­радалите при изпъл­нение на служеб­ните задъл­жения служители от сис­темата на МВР. Тя се провежда под негов пат­ронаж, а на традицион­ното за кам­панията коледно тър­жес­тво, заедно с децата, беше и цялото ръковод­с­т­вото на МВР.