Срещата при Цачева за условията в арестите беше отменена

Срещата, която правосъд­ният минис­тър Цецка Цачева организира, за да се обсъдят условията в арес­тите, се отменя, съоб­щиха от ведом­с­т­вото й. Причините са ангажименти на глав­ния прокурор Сотир Цацаров и шефа на МВР Младен Маринов. Припом­няме, че в края на миналата сед­мица омбуд­с­манът Мая Манолова раз­п­рос­т­рани шокиращи снимки от килията на Десис­лава Иван­чева. Според адвокати в случая става дума за изтезания преди съдът да се е произ­несъл за вината й. Днес или най-късно до края на сед­мицата Спецапелатив­ният съд трябва да даде отговор дали ще промени мяр­ката за неот­к­лонение на Десис­лава Иван­чева и Биляна Пет­рова от “задър­жане под стража“ в по-лека, стана ясно в специализирания съд. След­ващото заседание по делото срещу отс­т­ранения бивш кмет на столич­ния район “Младост“ Десис­лава Иван­чева, замес­т­нич­ката й Биляна Пет­рова и Петко Дюл­геров за взимане на под­куп ще се проведе на 17 декем­ври, когато трябва да бъде раз­питан свидетелят Денчо Денев. Той трябва да даде обяс­нения за начал­ния момент, в който строител­ният пред­п­риемач Алек­сан­дър Вак­лин е сезирал правоох­ранител­ните органи по случая. Пет­рова и Иван­чева показаха отворено писмо, в което опровер­гават твър­денията, че самите те са искали да бъдат премес­тени от зат­вора в Сливен в след­с­т­вения арест. Това е все едно да отговаряш на въп­рос дали да ти отрежат лявата или дяс­ната ръка, се посочва в тек­ста. Също така опровер­гават изяв­лението на минис­тър Цачева, че ремонт в ареста не може да бъде нап­равен. Според тях това показва “админис­т­ратив­ната импотен­т­ност на екипа й“. Вчера съдът отказа да удов­лет­вори искане на защитата за отвод на прокурора по делото. Припом­няме, миналата сед­мица станаха ясни условията, при които пребивават двете задър­жани Иван­чева и Пет­рова в след­с­т­вения арест. Проверка нап­рави и омбуд­с­манът Мая Манолова, която излезе и с редица препоръки към Минис­тер­с­тво на правосъдието и раз­п­рос­т­рани снимки, които предиз­викаха общес­т­вен гняв. За днес беше нас­рочена среща от минис­тър Цецка Цачева именно по темата на условията на задър­жане, но тя бе отменена само няколко часа преди началото й с аргумент неот­ложни ангажименти на глав­ния прокурор Сотир Цацаров и вът­реш­ния минис­тър Младен Маринов.