Първанов: АЕЦ няма алтернатива, „Турски поток” ще мине през България

Първанов: АЕЦ няма алтернатива, „Турски поток” ще мине през България

Залагам 90%, че тръбата на „Тур­ски поток” ще мине през Бъл­гария. Това заяви в сут­реш­ния блок на БНТ президен­тът (20022012) Георги Пър­ванов. „Няколко неща ме впечат­лиха по време на дис­кусията в пар­ламента — първо, лип­сва политичес­кия диалог. Едно време ние знаехме какво ще се случи и под­пис­вахме договори, сега обаче чакаме съоб­щенията на инфор­мацион­ните аген­ции. 90% съм сигурен, че тази тръба на “Тур­ски поток“ ще мине през Бъл­гария, защото това е стратегически интерес на Русия — да стигне до Сър­бия този газ, да стигне и до Унгария, които са пар­т­ньори и приятели на Путин”, смята бив­шият президент. 

На второ място, посочи Пър­ванов, се рад­ваме на едни обеми, които са твърде скромни. Той припомни онези обеми, които бяха договорени по т. нар. голям шлем — ставаше дума за 63 млрд. куб. метра, сега обемът е 15 не повече от 16 млрд. куб. метра. Очевидно е, че сме редуцирали своите претен­ции, но все пак е по-добре така да стане, откол­кото нищо, обясни Георги Пър­ванов.

Видно е, че и САЩ също реагират. Нап­рави ми впечат­ление на американ­с­кия пос­ланик, който беше казал нещо, че те ще ни бранят от рус­ките енер­гийни проекти. Питам — как. Ако те ще пос­т­роят нова атомна цен­т­рала — добре, ако те ще докарат реално големи количес­тва газ, аз съм за. Само, че те не правят това. Засега искат да ни спрат проек­тите. Хайде стига вече с това поведение на Вашин­г­тон и Брюк­сел. „Ние трябва да проявим харак­тер, трябва да проявим воля и аз имам чув­с­т­вото, че това не се случи при актуал­ното обсъж­дане на Енер­гий­ната стратегия. По повод идеята АЕЦ „Белене” да бъде бал­кан­ски проект, Пър­ванов комен­тира, че Бал­каните са добър пазар за нашата енер­гетика. „Ако приоб­щим Македония, дори и Черна гора, проек­тът би могъл да придобие друга тежест”.  За тиражираните опасения, че АЕЦ „Белене” е в рис­кова сеиз­мична зона, Пър­ванов заяви: „Няма сеиз­мичен риск, само плашим гар­гите”. Той бе категоричен, че ядрената енер­гетика е един­с­т­веният тех­нологичен проект, който имаме, и който може да дърпа икономиката нап­ред.