Парламентът одобри субсидиите за общините

Депутатите отхвърлиха искането на левицата по бюджета на ЦИК да бъдат заделени 50 млн. лева за машинно гласуване

След близо двучасови дебати народ­ните пред­с­тавители одоб­риха суб­сидиите за общините вчера. В тек­с­товете не бе прието нито едно пред­ложение на опозицията, въп­реки че повечето депутати бяха нап­равили пред­ложения за допъл­нителни сред­с­тва за проекти в регионите, от които са изб­рани, комен­тира БНР. Машин­ното гласуване ще бъде осигурено със сред­с­тва, когато се проведат процедури за закупуване на необ­ходимото оборуд­ване, обеща пред­седателят на бюджет­ната комисия в пар­ламента Менда Стоянова при дебатите по бюджета. Пленар­ната зала отх­върли искането на левицата 50 млн. лева да бъдат заделени специално за машинно гласуване по бюджета на ЦИК. 50 милиона лева са пред­видени. Те се намират като перо в цен­т­рал­ния бюджет и ще бъдат насочени за плащане тогава, когато имаме условия за плащане, опонираха управ­ляващите. Преди това депутатите приеха бюджетите на БНТ, БНР и БТА за след­ващата година. Парите за БНР са 44 294 000 лв., за БНТ бяха одоб­рени 67 730 000 лв., а за БТА депутатите гласуваха 5 175 700 лв. Мнозин­с­т­вото не прие пред­ложението на БСП сумите за БНТ и БНР да бъдат увеличени с по 5 000 000 лв, предаде БТА. Според пред­седателя на медий­ната комисия Вежди Рашидов от ГЕРБ е време да се помисли сериозно за общес­т­вените медии, каква реформа да се нап­рави в тях, тъй като отдавна там нищо не е пипано. Нужен е широк дебат за правилата и пътищата на общес­т­вените медии, едва тогава, след реформа, можем да говорим за увеличаване на пари, убеден е той.