Борисов и майките се разбраха

Борисов и майките се разбраха

Вицеп­ремиерът Томис­лав Дон­чев ще оглави бъдещия Национален съвет за интег­рация на хората с увреж­дания, съобщи премиерът след срещата си с протес­тиращите родители

Днес ще бъдат гласувани нови тек­с­тове в закона за лич­ната помощ, които определят гаран­тирано финан­сиране на услугата от 1 сеп­тем­ври догодина, затова се раз­б­раха май­ките от инициативата “Сис­темата ни убива“ с премиера Бойко Борисов и пред­с­тавители на правител­с­т­вото и пар­ламента. Късно в сряда вечерта май­ките поис­каха остав­ката на Борисов заради гласувания на второ четене законоп­роект с лимитирано според тях финан­сиране. След извън­ред­ната среща вчера при премиера с учас­тието на депутатите Менда Стоянова и Свет­лана Ангелова, вицеп­ремиера Томис­лав Дон­чев и социал­ния минис­тър Бисер Пет­ков май­ките обявиха, че са доволни, тъй като получили уверение за прераз­г­леж­дане на тек­с­товете в Закона за лич­ната помощ, които са свър­зани с финан­сирането, както и за реформа в сис­темата на ТЕЛК, уточ­ниха от правител­с­т­вения прес­цен­тър. Ще бъдат фор­мулирани новите тек­с­тове, а днес те ще бъдат гласувани на извън­редно заседание на социал­ната комисия. Май­ките все пак запаз­ват протес­тна готов­ност до другата сед­мица, когато се очаква гласуване на Закона за лич­ната помощ в пленарна зала на второ четене. По-рано вчера стана ясно, че ресур­сът от 71,5 млн. лв. е прех­вър­лен към бюджета на социал­ното минис­тер­с­тво със специален текст от Закона за дър­жав­ния бюджет, комен­тира Дарик радио. След раз­говора на май­ките на деца с увреж­дания с премиера Бойко Борисов, за вчера вечерта беше нас­рочена среща с депутати и пред­с­тавители на социал­ното и финан­совото минис­тер­с­тво, съобщи омбуд­с­манът Мая Манолова в Хас­ково. На срещата ще бъдат комен­тирани тек­с­товете в Закона за лич­ната помощ, които предиз­викаха недовол­с­т­вото на май­ките на деца с увреж­дания.