БСП: Бюджет 2019 не дава перспектива за България

БСП: Бюджет 2019 не дава перспектива за България

Депутатите социалисти продължават да отстояват социалните мерки в алтернативния бюджет, подготвен от партията

Бюджет 2019 не дава пер­с­пек­тиви за икономическо раз­витие и не отговаря на основ­ните пот­реб­ности на хората, които протес­тират на улицата“, това каза народ­ният пред­с­тавител от ПГ на “БСП за Бъл­гария“ Надя Клисур­ска. Тя заяви, че бюджетът не дава яснота– как ще се справим с крещящата демог­раф­ска катас­т­рофа, нито с нис­ките доходи или социал­ното раз­с­лоение, което е резул­тат от икономически и финан­сови инс­т­рументи, заложени в бюджета. “Приоритет на ГЕРБ всяка година е да занижава приход­ната част на бюджета“, обясни Клисур­ска. Тя комен­тира, че по този начин раз­ход­ната част не отговаря на нор­мал­ните пот­реб­ности на хората. Народ­ният пред­с­тавител припомни, че прог­нозата на левицата за приходи от ДДС миналата година е била 10 млн. лева. “Вижте колко го заложиха те, вижте и излишъка днес“, призова тя. “В момента управ­ляващите пред­лагат ръст на минимал­ната работна зап­лата от 510 на 560 лв.“, кон­с­татира Клисур­ска. Тя обясни, че пред­ложението на левицата е сумата да се вдигне на 640 лв., защото в края на тази година има 2 милиарда и 600 милиона излишък в бюджета, който се израз­ходва с пос­танов­ление на Минис­тер­с­кия съвет за неща, които не са минали през Народ­ното съб­рание. “Нашите прог­нозни раз­чети и в таз­годиш­ния, и в миналогодиш­ния бюджет показ­ват, че приход­ната част е занижена“, допълни тя. Народ­ният пред­с­тавител зак­лючи, че нас­тоящият бюджет е кон­сер­вативен. “Това, че говорим в проценти не дава яснота на хората какво ще се случи с доходите им“, категорична бе Клисур­ска. 

Пред­лагаме увеличаване на бюджета на Минис­тер­с­т­вото на труда и социал­ната политика, в раз­ход­ната част, до 190 млн. лв. за изпъл­нение на мерки, които са важни за много бъл­гар­ски граж­дани”, заяви народ­ният пред­с­тавител от ПГ на левицата Георги Гьоков. Като необ­ходимост той посочи раз­ширяване на обх­вата на еднок­рат­ната помощта за деца в 1-ви клас, така че тя да включва и тези от 2,3, 4– ти клас и да пок­рие 120 хил. деца. Гьоков под­черта, че левицата залага и увеличение на сред­с­т­вата в Национал­ния план за дейс­т­вие по заетостта в посока раз­витие на прог­рамите за стажуване, чиракуване и суб­сидирана заетост за млади, за без­работни  над 50 години, за под­помагане на отг­леж­дането на деца на заети семейс­тва, за заетост и обучение на хора с трайни увреж­дания. „Тези пари ще се изпол­з­ват и за увеличаване на  еднок­ратна помощ на майки студен­тки от 2880 лв. на 6400 лв., както и за предос­тавяне на еднок­ратна помощ за всяко второ и трето дете, в раз­мер на 10 минимални работни зап­лати, за родители, които са осигурявани минимум 24 месеца преди раж­дането”, заяви още Георги Гьоков. Благодарение на нас­тояването на депутатите от ПГ на левицата бяха осигурени  72 млн. лв. повече в МТСП, които бяха обещани на хората с увреж­дания от управ­ляващите, но не бяха записани в пър­воначал­ния вариант на закона. Доц. Георги Йор­данов пък напомни, че левицата пред­лага увеличаване на ролята на Минис­тер­с­тво на здравеопаз­ването във финан­сирането на сис­темата на здравеопаз­ването с увеличение от 204 млн. лв. на сред­с­т­вата за политики в областта на диаг­нос­тиката и лечението. Според него от там могат да се вземат сред­с­тва за финан­сиране на капиталови вложения и да се помогне на дър­жав­ните и общин­ски бол­ници, чиито дъл­гове са стиг­нали до 600 млн. лв. Като други важни мерки, пред­лагани от левицата, той посочи увеличаване на сред­с­т­вата за профилак­тика и превен­ция с 36 млн. лв, а в сферата на лекар­с­т­вените продукти и медицин­с­ките изделия сред­с­т­вата да се увеличат с 10 млн. лв.

Проф. Клисарова: Трябва да се отделят сред­с­тва за Национал­ната биб­лиотека и за без­п­латни учеб­ници за всички

Искаме 20 млн. лв. за Национал­ната биб­лиотека и 50 млн. лв. за под­дръжка и въз­с­тановяване на читалищата. Необ­ходими са и 50 млн. лв. за без­п­латни учеб­ници — един учеб­ник по един пред­мет за всички ученици от 1 до 12 клас“. Това заяви народ­ният пред­с­тавител проф. Анелия Клисарова. Тя под­черта, че наис­тина бюджетът за образование е увеличен с близо 0.5 млрд., но това е благодарение увеличението на БВП, а не защото се след­ват политиките на образованието. „Ние сме за увеличение на учител­с­ките зап­лати, повече пари за извън­к­ласни дей­ности и за тези ученици, чийто май­чин език е раз­личен от бъл­гар­с­кия“, допълни тя. Клисарова предуп­реди, че във вис­шето образование дис­п­ропор­цията между раз­лич­ните универ­ситети са в пъти по-големи. „Има зап­лати за професори 897 лв. до 3000 лв. – четири пъти раз­лика. Суб­сидиите трябва да бъдат увеличени и да се даде повече за универ­ситетите. Сред­ната дър­жавна суб­сидия на студент не се е променила от 10 години“, обясни тя. Проф. Светла Бъч­варова заяви, че най-слабо финан­сирана е науката– изос­тавена е. Тя  под­черта твър­дата позиция на левицата за увеличаване на сред­с­т­вата за научни изс­лед­вания, защото това е ключът към качес­т­вено образование и раз­витие на икономиката.  Според нея с отпус­натите сред­с­тва няма въз­мож­ност за увеличение на зап­латите в БАН, които са изк­лючително ниски и няма как да бъдат прив­лечени и млади хора. „Бюджетът отрежда на кул­турата ролята на мал­ката киб­ритоп­родавачка, която зъзне на студа и никой не проявява милост към нея”, заяви народ­ният пред­с­тавител от ПГ на левицата Алек­сан­дър Симов. Той обясни, че БСП иска увеличаване на сред­с­т­вата за кул­тура поне на 200 млн. лв.