Дрога легално се продава в интернет, призна МВР-шефът след питане от БСП

С какви мерки МВР се бори срещу раз­п­рос­т­ранението на т.нар. „дизай­нер­с­ката дрога”, попитаха Теодора Халачева, Михаил Хрис­тов и Красимир Янков от БСП, цитирани вчера от прес­цен­търа на пар­тията. Халачева обос­нова въп­роса с изк­лючително тревож­ната тен­ден­ция сред под­рас­т­ващите за лесен дос­тъп и упот­реба на психоак­тивни вещес­тва. Вът­реш­ният минис­тър призна, че снаб­дяването с такъв тип нар­котици става чрез интер­нет, с дос­тавка чрез куриер­ски услуги и други легални начини. Той обясни, че една част от психоак­тив­ните медикаменти се произ­веж­дат от азиат­ски фар­мацев­тични ком­пании и се пред­лагат под „фор­мата на билка, чай, соли за вана, смес от екзотични аромати”. Специална прог­рама за превен­ция, лек­ции и инфор­мационни мероп­риятия, специализирани операции на органите са сред­с­т­вата за борба, док­ладва минис­тър Маринов. В реп­лика депутатът Михаил Хрис­тов попита дали ще бъде раз­ширен списъка със заб­ранени нар­котични вещес­тва, за да се спре свобод­ната тър­говия.