Журналистическо разследване: Бутафорни проекти за милиони с европари

Журналистическо разследване: Бутафорни проекти за милиони с европари

Има една малка дър­жавна струк­тура, която получава и харчи 80 милиона лева годишно европейски пари. Казва се “Цен­тър за раз­витие на човеш­ките ресурси“. Така започва репор­таж на раз­с­лед­ващия жур­налист Васил Иванов по Канал 3. Жур­налис­тът припомня, че Цен­търът същес­т­вува от над 10 години и фор­мално е под шап­ката на Минис­тер­с­т­вото на образованието. Решенията обаче се взимат еднолично от шеф­ката на Цен­търа Татяна Кал­канова и нейни приб­лижени.

Иванов дава няколко фрапиращи примера за одоб­рените и финан­сирани от Цен­търа проекти.

СДРУЖЕНИЕ ЕКОС­ВЯТ РОДОПИ е получило 18 хиляди евро за проект наречен:  ЕР ЕР ЕР ЕР ИН ДЪ РОДОПС.

Сдружение наречено БАД­МИН­ТОН КЛУБ-ВИАС е взело 28 хиляди евро за проект „Да бъдем активни“. 33 хиляди евро получава БЪЛ­ГАР­СКА КУАД­РАТ­ЛОН ФЕДЕРАЦИЯ

И нататък – 20 хиляди евро за Сдружение “Обзорарт“ по проект “Живата биб­лиотека — монологът — диалог“.

18 хиляди евро получава Нефор­мална група “Свежи лица“,

30 хиляди Сдружение “Калокагатия“, 32 хиляди евро са дадени на Сдружение “Омега“ по проект “Младежко презареж­дане 2“. 120 хиляди евро на ЧАС­ТНА дет­ска градина от Русе по проект “Раз­каз­ване на приказки за старата кос­тенурка“.  И други  80 хиляди евро на Тех­никума по сел­ско стопан­с­тво в Кос­тин­б­род за проект “Иновативни под­ходи за обучение в тен­ден­циите на раз­витие на анг­лийс­ката кухня“.  

Според раз­с­лед­ването бутафор­ните проекти на час­тни НПО се одоб­ряват и получават финан­сиране, а след това връщат на ръка процент от парите на дирек­торът на Цен­търа – Татяна Кал­канова. Друга част са на под­с­тавени лица на висши политици от управ­лението.