МВР алармира: Опасност от пожари!

МВР алармира: Опасност от пожари!

Властите призовават да не се пали открит огън, забранено е изхвърлянето на огарки и кибритени клечки

За пос­лед­ните 11 дни в страната са загасени 1721 пожара, повечето от които са били в сухи треви, стър­нища и храсти, съоб­щават от МВР.

Причина за големия брой огнени стихии е необичайно топ­лото време за края на октом­ври. То е пред­пос­тавка и за въз­ник­ване и бързо раз­п­рос­т­ранение на нови пожари.

С цел избяг­ване на сериозни инциденти и опаз­ване на гората от ГД „Пожарна безопас­ност” призовават да не се изпол­зва отк­рит огън за почис­т­ване на суха тревна рас­тител­ност. Екс­пер­тите съвет­ват при изпол­з­ването на огън за битови нужди да бъдат пред­п­риети всички преван­тивни дейс­т­вия – начин на изг­раж­дане на огнището, обезопасяването му, под­готовка на уреди и материали за пожарогасене.

Те напом­нят още, че е недопус­тимо е изх­вър­лянето на недоиз­гасени киб­ритени клечки и угарки от цигари в горима и лес­нозапалима среда.

Огромен пожар погълна две къщи и навес от трета в хисар­с­кото село Старо Железаре. Огнената стихия по чудо не взе жер­тви, но остави без дом две въз­рас­тни жени и самотна майка с две нев­ръс­тни деца. Те са ученици, а сега дори нямат дрехи за училище, съоб­щава НоваТВ.

Семейс­тво Глав­чеви няма да заб­рави нощта на Димит­ров­ден. Тогава Гер­гана с двете си нев­ръс­тни деца на 9 и 11 години праз­нували имен­ния ден на баба им. 76-годишната жена живее заедно с тях. Четиримата по чудо успяват да се спасят живи. Пламъците пог­лъщат двуетаж­ната им къща и в след­ващия миг виж­дат как всичко, което са притежавали някога, изчезва пред очите им. Остават само с дрехите на гърба си. Пок­ривът е унищожен напълно. А в стаите не е останало нищо. Изгарят дрехите и учеб­ниците на двете мом­чета. На помощ на бед­с­т­ващото семейс­тво вед­нага се притекли приятели и съседи, които им донесли дрехи и храна. В момента са приютени при род­нини. Огънят изпепелил и съсед­ната къща на 85-годишната баба Въла. Всичко в дома й е на пепел. Дори пен­сията й е изгоряла. Мъжете от улицата сами се опитали да гасят, докато прис­тиг­нат пожар­никарите от Хисаря. Хората в селото, а и в социал­ните мрежи започ­наха кам­пания, за да помог­нат на пос­т­радалото семейс­тво.