Корнелия Нинова: Борисов си отива, но оставя разрушена държава

Корнелия Нинова: Борисов си отива, но оставя разрушена държава

Левицата ще внесе отново отхвърления от властта Закон за възрастните хора

Днес пот­вър­дихме пред пен­сионерите ангажимента си да внесем отново отх­вър­ления от управ­ляващите Закон за въз­рас­т­ните хора.

Това заяви по време на брифинг лидерът на БСП Кор­нелия Нинова.

Внесохме го в началото на ман­дата, беше отх­вър­лен, но ние смятаме, че той е изк­лючително необ­ходим и гаран­тира една спокойна социална среда, социализация, учас­тието на въз­рас­т­ните хора в общес­т­вения живот на Бъл­гария. Ще изпъл­ним и това тяхно очак­ване“, комен­тира тя.

Левицата днес се срещна с пред­с­тавители на пен­сионерите, като на срещата били обсъдени тех­ните искания. Огранизациите от своя страна съоб­щиха, че гот­вят нов мощен протест, защото хората искат да се подобри животът им. А новият протест ще пред­ходи приемането на бюджета.

Вчера на протеста на пен­сионер­с­ките организации беше отп­равен призив към нас политиците с кон­к­ретни искания за раз­реш­ване на изк­лючително наболели проб­леми на въз­рас­т­ните хора“, обясни Нинова.

Според лидера на опозицията е абсолютно належащо общес­т­вото, правител­с­т­вото и всички да се пог­рижим за въз­рас­т­ните хора на Бъл­гария, които „живеят в нищета и чиито пен­сии не стигат за основни житейски нужди“.

Нинова заяви, че е поет ангажимент в алтер­натив­ния бюджет, който социалис­тите под­гот­вят, да се внесе преиз­чис­ляване на всички пен­сии с друг раз­мер на сред­ния осигурителен доход.

 

Пен­сиите не са преиз­чис­лявани от 2008-а година. Тогава го нап­рави правител­с­т­вото на БСП. Вече 10 години не са пипани, а животът се оскъпи значително за тези 10 години. Така че те са във физическа невъз­мож­ност вече да живеят с тези сред­с­тва“, смята Нинова.

Пари има, важно е какви приоритети си пос­тавя един политик за тези пари. А за нас грижата за въз­рас­т­ните хора е един от основ­ните приоритети“, обясни лидерът на БСП.

Ние като пар­тия поемаме тех­ните искания да бъдат облечени в законодателна форма. Надявам се това е сериозен аргумент, че не ги упот­ребяваме, а вър­шим работа“, категорична бе Нинова.

ЗЕМЯ припомня, че обсъж­данията на „Визия за Бъл­гария” продъл­жават. В сряда над 150 жители на столич­ния район Подуяне нап­равиха своите пред­ложения по проекта „Визия за Бъл­гария” на среща с пред­седателя на НС на БСП Кор­нелия Нинова. Младите социалисти от района заявиха, че искат повече кон­т­рол на дър­жавата в здравеопаз­ването, образованието и икономиката. Те добавиха, че това са важни сек­тори, в които пресичането на коруп­цията и кон­т­ролът са изк­лючително важни. Жители на Подуяне, работещи в столич­ния мет­рополитен, под­к­репиха пред­ложенията на левицата, свър­зани с тран­с­порта. Учителите, присъс­т­ващи на срещата, под­к­репиха–  един учеб­ник по пред­мет и поис­каха повече спорт в учеб­ните прог­рами. 

“Борисов си отива, но оставя раз­рушена дър­жава. Години и много силна под­к­репа от хората ще тряб­ват, за да я въз­с­тановим“ . Това каза пред­седателят на НС на БСП Кор­нелия Нинова. Тя добави, че в пос­лед­ните месеци той дейс­тва на прин­ципа– “след мен и потоп“. “Кол­кото по — бързо свърши тази агония, тол­кова по– добре за Бъл­гария.  С Визията ние пред­лагаме пер­с­пек­тива и тър­сим национал­ната енер­гия за ней­ната реализация. Всеки, който милее за здрава и образована нация, за бъл­гар­ска икономика и добри доходи, е добре дошъл“, заяви Нинова.

По повод вота на недоверие, внесен от БСП, лидерът на левицата заяви, че здравеопаз­ването се нуж­дае от коренно раз­личен модел от досегаш­ния, а не да се кър­пят дупки. „Ние пред­лагаме кар­динално раз­личен под­ход– бол­ниците  да не са тър­гов­ски дружес­тва“, каза още Нинова. Тя добави, че дър­жавата  може да поеме изд­ръж­ката на студен­тите по медицина, но след това те да остават 5 години да работят в Бъл­гария. „Другият огромен проб­лем е цената на лекар­с­т­вата, затова пред­лагаме намаляване на ДДС на лекар­с­т­вата“- отбеляза лидерът на левицата. Кор­нелия Нинова каза още, че БСП за пръв път под­хожда по раз­личен начин за вот на недоверие. „Преди да го внесем, се срещ­нахме с пациен­т­ски организации, национал­ното сдружение на общин­с­ките бол­ници, общоп­рак­тикуващи лекари, Бъл­гар­ски лекар­ски съюз, зас­т­рахователи“, изб­рои Кор­нелия Нинова. Тя отбеляза, че тях­ното мнение е изк­лючително ценно и то е отчетено в позициите на БСП.

Демог­раф­с­ката катас­т­рофа, икономиката, здравеопаз­ването, образованието, социал­ната политика и доходите са сред основ­ните приоритети във „Визия за Бъл­гария“, това каза заместник-председателят на пар­ламен­тар­ната група на „БСП за Бъл­гария“ Георги Свилен­ски.

“Нужно е национално единение по важ­ните за Бъл­гария проб­леми. Проек­тът „Визия за Бъл­гария“ трябва пос­тоянно да се раз­вива.“ Това е мнението на хората от „Слатина“.

Според Дора Янкова регионал­ните раз­лич­ния в страната са кон­т­рас­тиращи и огромни. Ето защо, се пред­виж­дат регионални прог­рами, в които има данъчни облек­чения за фир­мите, които ще инвес­тират в изос­таващите региони, като Северозапада, Североиз­тока и Стран­джа — Сакар.

В док­лада за национал­ната сигур­ност за 2017 г. ГЕРБ приз­нават, че дър­жавата изчезва, губи се”, цитира Иван Иванов. „Трябва да получим общес­т­вената под­к­репа, за да спре здравеопаз­ването да бъде стока“, допълни депутатът.

Във „Визия за Бъл­гария“ пос­тавяме дър­жавата като учас­т­ник, като инвес­титор в икономиката. Затова залагаме на управ­ление на дър­жав­ната соб­с­т­веност, което отговаря на съв­ремен­ните стан­дарти. Бъл­гария иска да бъде член на Организацията за икономическо сът­руд­ничес­тво и раз­витие, която има много кон­к­ретни стан­дарти за управ­ление на дър­жав­ната соб­с­т­веност“, обясни Димитър Дан­чев.

“Пат­риотич­ното въз­питание на младите бъл­гари, още от училище, както и ром­с­ката интег­рация– чрез труд, работа и обучение, също трябва да станат част от “Визия за Бъл­гария“, категорични бяха жители на столич­ния район „Красна поляна”.

Таско Ермен­ков обясни, че прог­ресив­ното подоходно облагане, семей­ното подоходно облагане, облек­ченията за младите семейс­тва– с въз­мож­ност за получаване на кредити, ако работят, да закупят жилища с по-ниски лих­вени проценти, са само част от заложените идеи във “Визия за Бъл­гария“.

“За да преодолеем  демог­раф­с­ката криза, бъл­гар­с­кото семейс­тво трябва да бъде в цен­търа на всички политически решения —  за данъч­ната сис­тема, за здравеопаз­ването и образованието, за доходите и социал­ните придобивки”, под­черта  Теодора Халачева на дис­кусия по „Визия за Бъл­гария” в Плов­див. По думите на депутата доц. Георги Йор­данов здравеопаз­ването е в колапс, а минис­тър Ананиев пред­лага странни мерки за реформа. Той даде за пример идеята  на управ­ляващите „всеки, който влиза в бол­ница, да зап­лаща 15 % от цената на пътеката от джоба си, което прави минимум 115 лева-непосилни за бед­ните и пен­сионерите”. „Пари за здравеопаз­ване има, но се крадат и това трябва да спре! Във “Визия за Бъл­гария“ сме заложили мерки, които ще спасят сис­темата”, заяви народ­ният пред­с­тавител.