Докараха Северин Красимиров в Русе

Докараха Северин Красимиров в Русе

21-годишният Северин Красимиров, заподоз­рян за брутал­ното убийс­тво на телевизион­ната водеща Вик­тория Маринова вече се намира в Русе, предаде аген­ция БГНЕС.

Днес в 12,45 ч. Северин Красимиров беше тран­с­пор­тиран от София до след­с­т­вения арест в Русе. Окръжна прокуратура Русе ще пред­п­риеме дейс­т­вия по предявяване на пос­танов­лението за прив­личане като обвиняем на Северин Красимиров и провеж­дане на неговия раз­пит в присъс­т­вието на защит­ник. Окръжна прокуратура – Русе е планирала освидетел­с­т­ване на обвиняемия с учас­тието на съдебен лекар. В идните дни пред­с­тои да бъде нап­равен и след­с­т­вен екс­перимент с негово учас­тие. Всичко това обаче зависи от неговото съг­ласие и това на адвоката му, уточ­нява „Нова телевизия”. Северин беше екс­т­радиран от Гер­мания в сряда и кацна на летище София с граж­дан­ски полет на „Луф­т­ханза“ от Фран­к­фурт. Вед­нага след кацането на самолета той беше кон­воиран до Национал­ното след­с­т­вие за ДНК проби от Инс­титута по криминалис­тика и криминология. Засега той е обвиняем задочно. До 72 часа Северин Красимиров трябва да бъде изп­равен пред Русен­с­кия окръжен съд, който да се произ­несе по искането на прокуратурата за пос­тоян­ното му задър­жане под стража. Пред­с­тои съдът да реши каква да бъде мяр­ката му за неот­к­лонение. Магис­т­ратите трябва да преценят дали има обос­новано пред­положение, че именно той е извър­шил прес­тъп­лението, инфор­мира телевизията.

За тази цел ще му бъдат взети ДНК проби. За тази цел ще му бъдат взети ДНК проби. Ще се прецени и дали Северин има опас­ност да се укрие или да извърши друго прес­тъп­ление. За да остане за пос­тоянно в ареста, раз­с­лед­ващите трябва да съберат кон­к­ретни доказател­с­тва за всичко това, комен­тира Вести.бг.