Президентът към българите в чужбина: Вярвам, че имате мотивация да се върнете

Президентът към българите в чужбина: Вярвам, че имате мотивация да се върнете

Поздравявам ви, че водите битката с апатията, заяви държавният глава пред сънародниците ни в Лондон

С цялос­т­ната си дей­ност и работа сънарод­ниците ни, живеещи във Великоб­ритания, издигат името на Бъл­гария като страна с трудолюбиви, поч­тени и способни хора, на които може да се раз­чита. Това заяви президен­тът Румен Радев на среща с пред­с­тавители на бъл­гар­с­ката общ­ност в Обединеното крал­с­тво. Тя се със­тоя в рам­ките на пър­вия ден от посещението на дър­жав­ния глава във Великоб­ритания и събра в посол­с­т­вото ни в Лон­дон повече от 200 души.

Румен Радев отбеляза, че е внушителен не само броят на бъл­гарите, които живеят във Великоб­ритания, а и процен­тът на трудова заетост сред тях. “Благодаря ви, че раз­бихте един мит, че бъл­гарите идват тук, за да се въз­пол­з­ват от социални помощи. Нап­ротив — статис­тиката показва, че вие давате голяма добавена стой­ност и принос към икономиката тук”, допълни дър­жав­ният глава.

Президен­тът отбеляза, че е внушителна и групата на младите бъл­гари, които получават образованието си в британ­ски универ­ситети. Силно вяр­вам, че ще намерите мотивация да се вър­нете и да вложите своята енер­гия и талант за раз­витието на Бъл­гария, защото страната ни има нужда от хора като вас – високооб­разовани, интелиген­тни, съб­рали знания и опит в редица важни области, обърна се Румен Радев към младежите в залата.

Президен­тът изрази убеденост, че прес­тоят на младите бъл­гари във Великоб­ритания им помага да осъз­наят какво означават истин­с­ките демок­рация, свободни медии, граж­дан­ска актив­ност, ефек­тивни, проз­рачни и отчетни инс­титуции, които не дос­тигат в една или друга степен в Бъл­гария. Ние раз­читаме в Бъл­гария да се върне една важна за нас цен­ност – интелек­туал­ният капитал, а това е вашият опит и екс­пер­тиза, защото вие имате не само поз­нания, вие носите и един вид друг вид общес­т­вени отношения, допълни дър­жав­ният глава Румен Радев.

По темата за пред­с­тоящото напус­кане на ЕС от Великоб­ритания президен­тът посочи, че вярва, че ще се намери благоп­риятно решение, така че правата на сънарод­ниците ни по никакъв начин да не бъдат ощетени. За това има кон­сен­сус във всички бъл­гар­ски инс­титуции, увери дър­жав­ният глава. Румен Радев посочи, че посол­с­т­вото ни в Лон­дон започва под­готовка за предос­тавяне на допъл­нителни кон­сул­тации, за да могат сънарод­ниците ни да получат статут на усед­налост.

Пред бъл­гар­с­кото посол­с­тво, преди да започне срещата, организатори на протеста “Срещу мафиот­с­кото управ­ление на Бъл­гария” връчиха на президента петиция, под­писана от 4000 бъл­гари, живеещи в Бъл­гария и чуж­бина. „Поз­д­равявам ви, че водите най-важната битка — бит­ката с апатията. Има много начини, по които ние трябва да тър­сим по-добро бъдеще, но това е пър­вата важна стъпка – да излезем всички от апатията“, заяви президен­тът.

По-рано през деня в сряда съп­ругата на президента Десис­лава Радева се срещна и раз­говаря с преподаватели от бъл­гар­с­ките училища във Великоб­ритания.