Нацията ни се топи с 1 450 000 души до 2030 година

Нацията ни се топи с 1 450 000 души до 2030 година

Дотогава българите ще се натрупат само в шест града, прогнозира демографски анализ

За 30 години — от 2001 до 2030 г., населението в Бъл­гария ще намалее с 1 450 000 души, пред­вижда демог­раф­ска прог­ноза от анализа “Хоризонт 2030: Демог­раф­ски тен­ден­ции в Бъл­гария“, изгот­вен от екс­пер­тите по демог­рафия и етно-религиозни кон­ф­ликти доц. Др. Георги Бър­даров и доц. д-р Надежда Илиева. Според демог­раф­с­ката прог­ноза през 2030 г. 42 процента от населението в страната ще бъде със­редоточено в шест града — София, Плов­див, Варна, Бур­гас, Русе и Стара Загора, комен­тира БТА. Прог­нозира се също през 2030 г. 20 процента от населените места у нас да бъдат без население и да бъдат обез­людени, а през 2001 г. са били едва 2 процента. Заради процесите на намаление на населението прог­нозата на учените към 2030 г. е 60 процента от територията на страната да се превърне в “демог­раф­ска пус­тиня“. Бъл­гарите са най-застаряващата нация в Европа, а миг­рацион­ният поток от Азия и намаляването на населението вслед­с­т­вие на миг­рация на бъл­гари в чуж­бина са едни от най-големите причини за това, бие тревога Екон.бг. Анализът показва демог­раф­с­ките пер­с­пек­тиви, труд­ности и въз­мож­ности за промяна в Бъл­гария, както и пред­с­тавя раз­лични политики за борба с лошата тен­ден­ция на обез­людяване на някои райони в пос­лед­ните 30 години. В Бъл­гария се говори за демог­рафия само с клишета. Най-голямото клише е, че у нас има изк­лючително ниска раж­даемост, заяви д-р Бър­даров. Демог­раф­с­ката криза не променя наг­ласите на младите и поколението между 14 и 29-годишна въз­раст си пред­с­тавя да има две деца в живота си, уточни той. Клишето идвало от там, че срав­няваме раж­даемостта днес с раж­даемостта преди 100 или 200 години. Тогава наис­тина е имало по-висока раж­даемост, но е имало и изк­лючително висока смър­т­ност. Много от децата са умирали преди да навър­шат 1 година. Дан­ните от анализа сочат, че през 20 век сред­ната продъл­жител­ност на живота е била между 40 и 45 години. През 21 век продъл­жител­ността е 8083 години. Сред важ­ните цели на изс­лед­ването е да се нап­рави обс­тойна прог­ноза по населени места до 2030 г. на основ­ните демог­раф­ски показатели, която да очер­тае кар­тината за близ­кото бъдеще. Също така се раз­г­леж­дат и анализират успешни демог­раф­ски мерки и политики в Европа и се тър­сят начини те да бъдат адап­тирани и приложени у нас.