Над 330 са идентифицираните жертви на трафик на хора у нас от началото на годината

Над 330 са идентифицираните жертви на трафик на хора у нас от началото на годината

Повече от 330 жер­тви на трафик на хора са иден­тифицирани у нас за пър­вите шест месеца на годината, съоб­щиха от Национал­ната комисия за борба с трафика на хора. Най-голяма част от тях са жените, които стават жер­тви на сек­суална екс­п­лоатация. Все по често се срещат и случаи на трафик с цел трудово роб­с­тво, комен­тира БНР. Светов­ната статис­тика сочи, че Румъния и Бъл­гария са сред основ­ните страни на произ­ход на трафик на хора в Европа, а причините са бед­ността, социал­ното изк­люч­ване и отпадането от училище. Сек­ретарят на национал­ната комисия за борба с трафика на хора Камелия Димит­рова обясни, че само в Европа иден­тифицираните жер­тви произ­лизат от 137 дър­жави. Всъщ­ност 67% от жер­т­вите са граж­дани на ЕС — Бъл­гария, Румъния са едни от основ­ните дър­жави на произ­ход, но дър­жави на произ­ход са също Унгария, Полша както и нап­ример Холан­дия. Масово екс­п­лоататорите изпол­з­ват социал­ните мрежи за зарибяване на жер­тви, но и за кон­т­рол над тях — през пър­вата половина на годината има 339 пос­т­радали лица, за които понас­тоящем се води раз­с­лед­ване за трафик на хора, уточни Димит­рова.

29 милиарда евро в световен мащаб генерира този вид прес­тъп­ност. Британ­с­кото правител­с­тво се отнася много сериозно към този проб­лем, каза британ­с­кият заместник-посланик Лин Чарлз и напомни, че всички имат отговор­ност за бор­бата срещу роб­с­ките условия на труд.