Центърът по хемодиализа във Видин трябва да поднови работа

Очаква се Цен­търът по хемодиализа във Видин отново да заработи. Той преус­танови дей­нос­тите в чет­вър­тък, за да бъдат отс­т­ранени всички дефекти в бол­ницата. До вчера всички пациенти на хемодиализа от Видин бяха приемани в бол­ницата в Мон­тана. 180 000 лв. бяха отпус­нати от здрав­ното минис­тер­с­тво за закупуване на живото-поддържаща апаратура, легла и водоочис­т­ваща сис­тема.

Според омбуд­с­мана Мая Манолова цен­търът има спешна нужда от инвес­тиция, под­мяна на апарати, които са нап­равили необ­ходимите 30 000 часа, подоб­ряване на битовата среда и повишаване на зап­латите на хората, които работят в него. Цен­търът по хемодиализа във Видин е един­с­т­веният в цялата област. На 1 октом­ври авария извади извън строя един от апаратите за прочис­т­ване на водата.

В сряда миналата сед­мица пациент на Цен­търа за хемодиализа почина, а преди сед­мица цен­търът премина на авариен режим заради пов­реда в медицин­с­ката апаратура. Очак­ват се и резул­татите от проверка, която минис­търът на здравеопаз­ването раз­пореди заради смъртта на пациент в отделението.