Все още няма заподозрян за убийството на Виктория Маринова

Все още няма заподозрян за убийството на Виктория Маринова

Световните медии гръмнаха с новината за бруталното престъпление в Русе, третото премахване на разследващ журналист в Европа

Все още няма заподоз­рян за жес­токото убийс­тво на телевизион­ната водеща Вик­тория Маринова в Русе, съобщи Би Ти Ви. Тялото на 30-годишната жена беше намерено на брега на Дунав в събота. Била е убита по особено жес­ток начин, като преди това е била изнасилена. Почти всеки ден тя е бягала край Дунав. Пред приятели казала в събота, че отива там, за да тренира за кроса в резер­вата „Сребърна”. След няколко часа близ­ките ѝ започ­ват да я тър­сят, но телефонът ѝ бил изк­лючен. Малко след 14 ч. случаен минувач подава сиг­нал за петна от кръв и необичайни пред­мети.

Вчера вечерта в памет на жур­налис­т­ката се организират бдения в Русе, Стара Загора, Плов­див и София. В Русе днес прис­тиг­наха вът­реш­ният минис­тър Младен Маринов и глав­ният прокурор Сотир Цацаров. Те ще присъс­т­ват на съвещанието в облас­т­ната дирек­ция на МВР. От полицията обявиха още вчера, че се работи по всички вер­сии. Проверяваме лица от кон­тин­гента, които са склонни към извър­ш­ване на такива прес­тъп­ления, продъл­жаваме установяването на лица, които евен­туално да са свидетели на факти и обс­тоятел­с­тва, обясни комисар Теодор Атанасов, дирек­тор на ОД на МВР в Русе. И кметът на Русе Пламен Стоилов призова граж­даните за съдейс­т­вие. Извър­шителят, кол­кото и да е нагъл, кол­кото и да е брутален, значи той е човек. Той кон­так­тува, той говори с някого, той вероятно има някакви белези от тая борба, която се е водила. Той ще каже някъде нещо, някой ще го види, някой ще го чуе. Значи нека всички граж­дани, които имат инфор­мация, която може да бъде полезна по случа да тър­сят органите на МВР, апелира Стоилов. Общината ще търси вариант за снаб­дяването на кея с видеонаб­людение. Меж­дув­ременно светов­ните медии гръм­наха с новината за жес­токото убийс­тво на Вик­тория Маринова. Почти всички отразяват случая, опис­вайки изк­лючител­ната брутал­ност на прес­тъп­лението. Светов­ните медии под­чер­тават, че това е третото убийс­тво на жур­налист в Евросъюза, който е загубил живота си от 2017 г. насам. Раз­с­лед­ващи жур­налисти преди това изгубиха живота си в Малта и Словакия. ЕК очаква бързо и задъл­бочено раз­с­лед­ване от отговор­ните власти, което да изп­рави винов­ниците пред правосъдието и да изясни дали това нападение е било свър­зано с работата на жер­т­вата. Трябва да нап­равим необ­ходимото, за да могат жур­налис­тите в безопас­ност да дават без­цен­ния си принос за демок­ратич­ните ни общес­тва, добави говорител на Еврокомисията. Жан-Клод Юнкер за със­тоянието на ЕС, в която Юнкер отбеляза, че Европа винаги трябва да бъде място, където свободата на жур­налис­тите е свещена.