Жестоко убийство на водеща на телевизия в Русе

Жестоко убийство на водеща на телевизия в Русе

Криминалисти с дълъг стаж казват, че не помнят в Русе да е имало такова брутално престъпление

Полицията в Русе раз­с­ледва жес­токото убийс­тво на 30-годишната Вик­тория Маринова – админис­т­ративен дирек­тор и водеща в русен­с­ката телевизия TVN. По данни на мес­т­ния пор­тал Rusemedia убийс­т­вото е било прид­ружено с изнасил­ване и жес­ток побой. За случая пот­върди комисар Теодор Атанасов – дирек­тор на ОД на МВР в Русе. Сиг­налът за прес­тъп­лението е подаден във Второ РПУ в града около 14:20 часа. Според източ­ници на „Нова телевизия” тялото е отк­рито в събота в труд­нодос­тъпен район. Намерено е в храсти, близо до река Дунав. Раз­поз­наването на жер­т­вата е станало късно преди ден. Криминалисти с дълъг стаж каз­ват, че не пом­нят в Русе да е имало такова брутално прес­тъп­ление. Полицията работи по няколко вер­сии, но няма данни убийс­т­вото да е свър­зано с работата на Маринова. Убитата по жес­ток начин тв шефка е била сред изявените в града в социал­ните дей­ности, комен­тира Епицен­тър. Тя от години се занимавала с благот­ворителни каузи, насочени към деца от социално слаби семейс­тва, за които събирала пари, учеб­ници и дрехи.

Колегите й от русен­с­ката телевизия недоумяват кой би посег­нал на Вик­тория, която винаги била усмих­ната и позитивна. От скоро тя е водила и раз­с­лед­ващо предаване в медията, от което е качила клипове в профила си във „Фейс­бук”. От профила на жената в социал­ната мрежа стана ясно, че освен каузите тя имала и екс­т­ремно хоби — парап­ланеризъм. Убийс­т­вото е прид­ружено с изнасил­ване и жес­ток побой, вслед­с­т­вие на който жената е обезоб­разена и задушена.