Грозна схема: Изписват лекарства за онкоболни и ги продават

Грозна схема: Изписват лекарства за онкоболни и ги продават

Двама лекари от София и фар­мацевт от Благоев­г­рад са задър­жани за схемата, чрез която е източ­вана здрав­ната каса с незаконен реек­с­порт на медикаменти за онкоболни, съобщи Днес.бг. Заместник-главният прокурор Иван Гешев каза, че са задър­жани общо седем човека. За общес­т­вото вероятно не е тайна, че има такива прак­тики, обобщи той, цитиран от БТА.

Става дума за пътя на лекар­с­т­вата от вносителя, като те не стигат до онкобол­ните и се изнасят за чуж­бина чрез незаконен реек­с­порт. Това е тър­говия с живота на хората, предуп­реди Гешев. Наб­людаващият прокурор Лидия Манолова не изк­лючи въз­мож­ността групата да е фун­к­ционирала повече от година. Медикамен­тите, които са реек­с­пор­тирани не могат да бъдат купени свободно, нито намерени в мрежата. Схемата работела по след­ния начин — на раково болни не са вливани, но са изпис­вани въп­рос­ните лекар­с­тва. А вливанията са ставали само на хар­тия. При втората схема дирек­тно били под­меняни лекар­с­тва срещу много пари. А медикамен­тите вместо да бъдат прилагани на пациен­тите, заминавали за страни от ЕС, където цената им била значително по-висока. Тепърва ще се прави екс­пер­тиза на това, което е вливано на бол­ните у нас. Съм­ненията са, че не са оригинални лекар­с­тва, които не е ясно как са придобити. Двете бол­ници не са свър­зани пряко, но групата имала ръководител. Той намирал пос­ред­ниците, които се свър­з­вали с медиците по веригата. Заместник-директорът на ГДБОП Стефан Джолев обясни, че преди година е пос­тъпил сиг­нал по случая. Според Иван Гешев този случай показва, че има социално икономически проб­лем. Специализираният наказателен съд се произ­несе по искането на прокуратурата да остави в ареста задър­жаните преди дни седем души за нерег­ламен­тирана тър­говия с лекар­с­тва за онкоболни, предаде БНР. Соченият за ръководител на групата Милос­лав Пей­ков, а също така Борис­лав Сотиров, Калоян Молалийски и Делян Гон­сузов остават под стража, тъй като има опас­ност за извър­шат ново прес­тъп­ление. Зора Бал­чийска, Небесна Бал­чийска и Свет­лана Тюлекова ще са под домашен арест заради здравос­ловни причини. Наб­людаващият прокурор Лидия Манолова допусна да има още обвиняеми по делото.