Жители на село Белащица на протест заради добива на инертни материали от каменна кариера

Жители на село Белащица на протест заради добива на инертни материали от каменна кариера

За трети път през годините жители на плов­див­с­кото село Белащица излязоха на протест срещу добива на инер­тни материали. Поводът за недовол­с­т­вото им е инвес­тиционно намерение на пред­п­риятие, добиващо мрамор за трошен камък над населеното място и раз­ширяване на камен­ната кариера. Мес­т­ните жители се обявиха срещу раз­ширяването на кариерата. Те се оплак­ват от прах и раз­бити от камионите пътища. Недоволни жители от плов­див­с­ките села Белащица, Брес­т­ник, Мар­ково, Гълъбово, Браниполе, както градовете Кук­лен и Плов­див, както и от екоор­ганизации нап­равиха протес­тно шес­т­вие от цен­търа на Белащица до Околов­ръс­т­ното шосе на Плов­див. Нека всички заедно да покажем, че сме непоколебими и ще тър­сим решение на проб­лема дори на най-високо дър­жавно рав­нище, заявиха организаторите в социал­ните мрежи. Според тях въз­духът в района е замър­сен именно заради добива на камък в кариерата. Изненад­ващо към тях се присъедини соб­с­т­веникът на пред­п­риятието Илиян Филипов, който е вносител на инвес­тицион­ното намерение отп­реди година. По данни на мес­т­ния личен лекар, за пос­лед­ните 10 години в селото има бум на рес­пираторни заболявания, които били най-видими при децата. Хората нас­тояват след изтичането на кон­цесион­ния договор през 2021 година, той да не бъде под­новяван. В същото време от ком­панията са заявили намерение да копаят на площ от нови 50 дка, за да добиват инер­тни материали. Пред­с­тои Регионал­ната инс­пек­ция по опаз­ване на окол­ната среда и водите да реши дали раз­ширяването на кариерата има нужда от екологична оценка.