БСП: Управляващите нямат стратегия за здравеопазването

БСП: Управляващите нямат стратегия за здравеопазването

Как пенсионерите и бедните ще си позволят по 100 лева месечно за доплащане, запита депутатът д-р Георги Йорданов от левицата

Управ­ляващите нямат идея за реформа в здравеопаз­ването. Вече 9 години чакаме да се случи нещо“. Това заяви народ­ният пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария“ д-р Георги Йор­данов пред БНР.

Социалис­тът посочи пред­ложение на БСП във „Визия за Бъл­гария” да не се увеличава здрав­ноосигурител­ната вноска от 8%. „Парите са дос­татъчни, просто трябва да се изпол­з­ват по-ефективно и да бъдат по-добре кон­т­ролирани“, допълни депутатът от левицата.

Йор­данов под­черта, че от здравеопаз­ването не са доволни не само пациен­тите, а и самите медици. „Трябва да говорим какво реално може да се нап­рави, защото сме свидетели на реал­ното отк­рад­ване от резерва на НЗОК на 1.5 млрд. лв от правител­с­т­вото „Борисов-1“. Свидетели сме на пръс­тови отпечатъци на минис­тър Мос­ков в правител­с­т­вото „Борисов-2“. Свидетели сме на нищоп­равенето на няколко здравни минис­три в кабинетите на Борисов, за да стиг­нем до кабинета „Борисов-3“, където пър­вият здравен минис­тър проф. Пет­ров дек­ларира пуб­лично, че сис­темата на общес­т­вено здравеопаз­ване в Бъл­гария е изчер­пана.

Той обясни, че БСП е предиз­викала дис­кусия през фев­руари по темата и е взето решение, с което пар­ламен­тът задъл­жава минис­тър Ананиев в едномесечен срок да пред­ложи решение за стабилизиране на общин­с­ките бол­ници и пер­с­пек­тивите за тях­ното раз­витие. „Вече 7 месеца това решение не е изпъл­нено“, каза още той. „Очак­вахме да видим пред­ложения за здравна реформа – важен е моделът на струк­туриране на медицин­ска помощ, на дос­тъп­ност, качес­т­вото. Станахме свидетели на пред­с­тавяне на два модела, като вторият води до вкар­ване на час­тен зас­т­раховател. Вероятно трябва да се пок­рие една дупка в бюджета на НЗОК от около 1 млрд.лв“, комен­тира депутатът. Той уточни, че тези пари ще дой­дат от джоба на бъл­гар­с­кия граж­данин и попита каква част от хората, особено пен­сионерите, могат да си поз­волят да доп­лащат 100 лв. за здраве месечно.

Според него пред­ложенията за промени на минис­тър Ананиев ще доведат и до зат­варяне на бол­ници.