Самоков: ревност, разходка и убийство

Самоков: ревност, разходка и убийство

Полицията продъл­жава да раз­с­ледва случая с трой­ното убийс­тво в Самоков. При инцидента, станал в ром­с­ката махала на града, бивш пожар­никар зас­т­реля жена и две деца, след което се самоуби, припомня БНР. Мом­четата са на 12 и 15 години, като и трите жер­тви са починали. Причините за станалото се изяс­няват. Тялото на стрелеца, който се е прос­т­релял след прес­тъп­лението, е било намерено минути след 15 часа в мес­т­ността “Щър­келово гнездо“. Извър­шителят е притежавал законно пис­толет, с който е стрелял, обясни Николай Спасов — дирек­тор на Облас­т­ната дирек­ция на МВР в София. Мотивът е битов семеен скан­дал — заедно са живеели около 6 години, но тепърва ще се изяс­няват тех­ните взаимоот­ношения. За да не се стигне до екс­цесии и нап­режение в града, полицейс­кото присъс­т­вие беше засилено. На места бяха изп­ратени екипи на жан­дар­мерията, като все още продъл­жават раз­питите по случая. Нито извър­шителят, нито жер­т­вите имат криминални регис­т­рации.