Майка на починала родилка поиска видеонаблюдение в родилните зали

Преди три години и половина Илияна Цветанова губи живота си след естес­т­вено раж­дане в столич­ната Втора град­ска бол­ница.

До днес прокуратурата все още не е решила дали да раз­с­ледва смъртта ѝ. Май­ката на починалата жена Виолета Цветанова заяви в предаването „Тази сут­рин”, че трагич­ните случаи ще продъл­жат, докато не се въведе по-строг кон­т­рол и видеонаб­людение в родил­ните отделения.

Ако преди  три години и половина се бяха взели адек­ватни мерки, защото аз съм убедена, че има виновни — тези родилки сега нямаше да си отидат, като моята дъщеря. В името на какво загина тя? Докато в родил­ните отделения не се пос­тавят камери, които да зас­немат дейс­т­вията на лекарите, ще продъл­жат случаите като тези в Сливен и Плевен”, каза Виолета.

Виолета раз­каза хронологично за прес­тоя на дъщеря ѝ в бол­ницата. По думите ѝ сут­ринта на 16 април 2015 година Илияна ражда, но през след­ващите часове със­тоянието ѝ се влошава и жената издъхва същата вечер, като оставя две сирачета. Майка ѝ е убедена, че натис­кането по корема, за което Илияна е съоб­щила в телефонен раз­говор, е предиз­викало вът­решни кръвоиз­ливи, а лекарите са започ­нали да се борят за живота ѝ твърде късно.

Адвокат Николай Димит­ров посочи, че раз­с­лед­ването на Медицин­ски одит няма раз­витие, а досъдеб­ното произ­вод­с­тво се прек­ратява два пъти заради липса на доказател­с­тва за лекар­ска грешка.

Има прес­тъп­ление, трябва да има наказани и всеки да получи справед­ливост. Не съм против лекарите, те са прек­расни, но сред тях има и безот­говорни. Кой е в със­тояние да ми върне детето? Призивът ми е към глав­ния прокурор Сотир Цацаров — да се раз­г­леда случаят адек­ватно.