Днес БСП внася искане за извънредно заседание на парламента

Днес БСП внася искане за извънредно заседание на парламента

Целта е да се помогне на 200 000 българи, пострадали от фалита на застрахователната компания „Олимпик”, обяви Корнелия Нинова

В понедел­ник внасяме искането за извън­редно заседание на пар­ламента и нас­тояваме да се свика бързо, за да помог­нем на засег­натите от кипър­с­ката ком­пания. Това каза пред жур­налисти на Пет­рова нива лидерът на БСП Кор­нелия Нинова във връзка с казуса след отнетия лиценз на кипър­с­ката ком­пания „Олим­пик“, предаде репор­тер на Радио „Фокус“ – Бур­гас.

Не знам защо правител­с­т­вото мълчи и не дава обяс­нение какво се случва“, каза Нинова. Тя поясни, че между бъл­гар­с­кия гаран­ционен фонд и кипър­с­кия има споразумение как да се дейс­тва в такива случаи.

Това споразумение просто трябва да се приложи. То същес­т­вува, но никой не иска да го каже на хората. Не раз­бирам защо. Просто ви призовавам: излезте и обяс­нете. Има споразумение между бъл­гар­с­кия и кипър­с­кия гаран­ционен фонд“, обърна се Нинова към управ­ляващите.

По думите й е въз­можно бъл­гар­с­ката дър­жава да даде на хората парите и след това да претен­дира от тяхно име към кипър­с­ката страна.

Това е един­с­т­веното решение да помог­нем на тези над 200 хил. души, които пос­т­радаха“, поясни лидерът на БСП.

ЗЕМЯ припомня, че в петък от БСП поис­каха извън­ред­ното заседание с мотиви, изразени от депутата Крум Зар­ков: „Чет­върт милион души остават без зас­т­раховки, въп­реки че са си платили над­лежно, в след­с­т­вие на фалит на кипър­ско зас­т­рахователно дружес­тво. Тези хора са измамени. Парите им са взети. Услугата, която им се дължи не може да бъде предос­тавена. Те под­лежат на сан­к­ция, защото тази зас­т­раховка е задъл­жителна.” Според Зар­ков дър­жавата не може да игнорира случ­ващото се, защото ги е задъл­жила да правят този вид  зас­т­раховки. Освен това пазарът е регулиран и проверен, и граж­даните изпит­ват сигур­ност при сключ­ване на зас­т­раховка. Зар­ков припомни, че на 10 май Комисията по финан­сов над­зор пуб­ликува заб­рана за сключ­ване на зас­т­рахователни договори от тази фирма, в след­с­т­вие на решение на кипър­с­кия регулатор. „Имайки пред­вид мащаба на проб­лема — става дума за 10% от пазар­ния дял на граж­дан­с­ката отговор­ност у нас, КФН тряб­ваше да нап­равят много по-мащабна пуб­лична кам­пания и да уведомят хората. Граж­даните продъл­жаваха да внасят вноски по зас­т­рахов­ките си и след 10 май, което е доказател­с­тво, че такава кам­пания не е нап­равена. Най-изрядните платци ще изтър­пят най-големи щети”, категоричен бе народ­ният пред­с­тавител.  По думите му по-важно е какво ще се прави оттук нататък. „Раз­бираме, че МВР са определили гратисен период да не глобяват шофьорите, които имат зас­т­раховка при въп­рос­ния зас­т­раховател, но не са казали за какъв период от време е това и при какви условия”, добави Крум Зар­ков. По думите му има два под­хода.  Пър­вият, който е грешен, е да се каже, че е тряб­вало хората да внимават при кой зас­т­раховател под­пис­ват. „Ние пред­лагаме друг под­ход. Нас­тояваме той да бъде обсъден и в НС, а именно дър­жавата да обез­щети хората, които над­лежно са си плащали внос­ките, да се зас­тъпи за правата им. Освен това дър­жавата да учас­тва в съдоп­роиз­вод­с­т­вото по несъс­тоятел­ност на фир­мата в Кипър, защото надали потър­пев­шите могат да идат там да се запоз­наят с тамош­ното законодател­с­тво, за да си защитят правата”, каза Крум Зар­ков.

Левицата поиска остав­ката на МВР-министъра

Кирил Доб­рев изтъкна, че с поръч­ката за оптимизация на ведом­с­т­вото самият минис­тър Вален­тин Радев е приз­нал своята неком­петен­т­ност

“Екипът, който е писал “Визия за Бъл­гария“ в сек­тор “Сигур­ност“ раз­г­лежда една общес­т­вена поръчка, която обяви МВР. Тя е за близо милион и половина лева и касае оптимизация на вът­решно – организацион­ните процеси в МВР, реин­женеринг на процесите. Реин­женеринг, това е цялос­тно преос­мис­ляне и преп­роек­тиране на процесите. В дър­жавата на ГЕРБ вече приемаме за нор­мално ИТ специалист и служител в град­ска мобил­ност да купуват вак­сини и да вак­синират овце и кози, и да печелят такива общес­т­вени поръчки. Дър­жавата на ГЕРБ вече свикна, примири се, че е абсолютно нор­мално съдър­жател на фризьор­ски салон и коз­метичка да над­г­раж­дат ИТ сис­темата на тър­гов­с­кия и имотен регис­тър.“ Това заяви на прес­кон­ферен­ция зам.-председателят на БСП Кирил Доб­рев. Според него обаче, новата общес­т­вена поръчка на МВР е стиг­нала до “нови висини“. “Ние всъщ­ност аут­сор­с­ваме управ­лен­ска дей­ност с тази общес­т­вена поръчка, защото вътре говорим за нова струк­тура в МВР с цел повишаване ефек­тив­ността на ведом­с­т­вото. Нов кон­цеп­туален модел за новата струк­тура и изпъл­нение на след­ващи дей­ности. Говорим за пълен анализ на струк­турата, дефиниране на стратегия за МВР, иден­тификация на фун­дамен­тални промени в струк­турата и т.н.“, категоричен бе зам.-председателят на БСП. По думите му, ако бъде раз­г­ледана общес­т­вената поръчка, хората ще останат с впечат­ление, че БСП внася втори вот на недоверие. “Защото всички наши мотиви от вота на недоверие само от преди месец и половина присъс­т­ват в тази поръчка. Тогава бяхме смешни. Искам да раз­бера как се чув­с­тва днес ръковод­с­т­вото на МВР. Ако ние бяхме смешни, нека кажат днес те какви са. Аз не мога да ги оприлича“, каза Кирил Доб­рев. Той добави, че няма да говори за финан­совото измерение на общес­т­вената поръчка. Цената й е била от милион и половина лева. „Само преди една година имаха обещания, имаха стратегия за МВР. Имаха за всяко населено място полицай. Ами, ако не дай Боже реин­женеринг каже че не може полицай във всяко село, какво правим?“, попита зам.-председателят на левицата. Доб­рев инфор­мира, че МВР е бюджет от милиард лева и има 60 хиляди служители и Академия на МВР с милиони бюджет. “Трябва да кажа, че това е абсолютно нелепо и че това всъщ­ност е приз­нание, че Радев и политичес­кото ръковод­с­тво са неком­петен­тни. Смята ли минис­тър Радев, че професионал­нто ръковод­с­тво на МВР е некадърно? Въп­реки чис­т­ките тези десет години в сис­темата на МВР, смятам, че останаха много специалисти.

Означава ли, че минис­тър Радев не раз­чита на академията на МВР?“, попита Кирил Доб­рев. Той припомни, че има катедра по организация и управ­ление на труда в сис­темата на МВР и те нямат никакво отношение по този процес.

Top of Form