„Училище за авиация“ - близки срещи с легенди в авиацията

„Училище за авиация“ - близки срещи с легенди в авиацията

В Деня на народ­ните будители — 1 ноем­ври 2017 г., бе пос­тавено началото на „Училище за авиация“ — един­с­т­вената по рода си доб­ровол­ческа инициатива на „Летище София“ ЕАД. Инициатор и пат­рон на прог­рамата, насочена към деца от основ­ните класове на столични училища, е Ася Иванова — Пред­седател на Съвета на дирек­торите на „Летище София“ ЕАД.

Сред целите, които „Училище за авиация“ си пос­тавя, са да провокира и мотивира учениците, пред­с­тавяйки им отб­лизо необят­ния свят на авиацията. От стар­тирането на проекта досега над 300 деца имаха уникал­ната въз­мож­ност да се докос­нат до авиоп­рофесиите, както и да се запоз­наят отб­лизо с дей­ността на най-голямото меж­дународно летище у нас.

Добре поз­нати имена в авиацията от страната и чуж­бина повяр­ваха в идеята и нап­равиха въз­можна ней­ната реализация. Г-жа Ася Иванова пояс­нява: „Прив­лякохме утвър­дени професионалисти от света на авиацията, които да раз­кажат за красотата и отговор­нос­тите на своята професия на дос­тъпен и инт­ригуващ за децата език. В основата на доб­ровол­чес­ката инициатива „Училище за авиация“ са децата и голямото предиз­викател­с­тво е да отк­лючим тях­ното любопит­с­тво и да запалим страстта им към авиацията“.

Сред лек­торите, които споделиха любопитни истории от живота и професията си, бе Марио Бакалов — пилот на най-големия път­нически самолет в света Airbus А-380, който раз­каза на учениците за своя дълъг и успешен „полет“ към реализирането на своята дет­ска мечта и показа фил­мирано кацането на най-големия път­нически самолет на летище София. Друго емб­лематично име от пилот­ното издание на доб­ровол­чес­ката прог­рама бе капитан Янко Геор­гиев — пилот и изпъл­нителен дирек­тор на „Бъл­гария Ер“, който запозна учениците с интересни факти за пилот­с­ката професия и лич­ните предиз­викател­с­тва в изб­рания професионален път. Кос­монав­тът Красимир Стоянов — също гос­туващ лек­тор, раз­каза за своята под­готовка при втория българо-руски кос­мически полет през 19871988 г. и даде пър­вия пог­лед на децата към необят­ния кос­мос.

Своя принос към прог­рамата зас­видетел­с­т­ваха и авиацион­ните психолози Елена Пен­чева и Десис­лава Геор­гиева, авиацион­ният фотог­раф Огнян Стефанов, извес­т­ната писателка Люд­мила Филипова, която е коор­динатор за Бъл­гария на най-амбициозната меж­дународна прог­рама за мисия до Луната след прог­рамата „Аполо“ на NASA, както и жур­налис­тът Алек­сан­дър Богояв­лен­ски — автор на телевизион­ното предаване „Авиошоу“. Всички те пред­с­тавиха многооб­разието на авиацион­ните професии и придадоха форма на дет­с­ките мечти и стремежи.

В края на пър­вата си учебна година доб­ровол­чес­ката прог­рама бе отличена със специална наг­рада от професионал­ното сдружение на въз­душ­ните превоз­вачи в страната — „Асоциация на бъл­гар­с­ките авиоком­пании“, а всяко от децата учас­т­ници получи поименна дип­лома за успешно завър­ш­ване.

Проек­тът „Училище за авиация“, провеж­дан в „Клуба на бъл­гар­с­ката авиация“ на летище София, ще продължи дей­ността си и през 2018/2019 учебна година с нови идеи и с утвър­дени имена от света на авиацията.