Борисов нареди проверка на центрове за хора с увреждания

Борисов нареди проверка на центрове за хора с увреждания

Да бъде нап­равена инс­пек­ция на днев­ните цен­т­рове за хора с увреж­дания, раз­пореди премиерът Бойко Борисов по време на вчераш­ното правител­с­т­вено заседание. Според Борисов това е необ­ходимо, след като на срещата му в Минис­тер­с­кия съвет пред­с­тавителите на хората с увреж­дания са пос­тавили въп­роса за качес­т­вото на тази услуга. Социал­ният минис­тър, вицеп­ремиерът, здрав­ният минис­тър, те самите или оторизирани от тях хора, бързо да нап­равим инс­пек­ция и да проверим тези дневни цен­т­рове, нивото, качес­т­вото на работа, качес­т­вото на услугата, защото се оказва, че и сега се дават много пари, но претен­циите са, че самата услуга не е на необ­ходимото ниво, комен­тира той, според стеног­рамата.

Премиерът нарежда след заседанието да се нап­рави бърз план с вицеп­ремиера Томис­лав Дон­чев, за да не “го оставяме това с вакуум“.