Негово светейшество Патриарх Неофит към народа: Да обичаме вярата си!

Бъл­гар­с­кият пат­риарх Неофит се надява с Божията помощ да се под­помогне процеса на приз­наване на автокефал­ността на Македон­с­ката правос­лавна църква-Охридска архиепис­копия, който той определи като едно „добро начинание“, предаде БГНЕС.

Ще се молим Бог да бъде нашият помощ­ник в това добро начинание! Ние обичаме братята македонци и с тях ще бъдем радос­тни и чес­тиви! За много години!“, каза бъл­гар­с­кият пат­риарх Неофит, отговаряйки на въп­рос на БГНЕС как ще под­помог­нем Вселен­с­ката пат­риар­шия при раз­решаването на въп­роса с автокефал­ността на Македон­с­ката правос­лавна църква-Охридска архиепис­копия.

Пат­риарх Неофит взе учас­тие в тър­жес­т­вената литур­гия по случай праз­ника на Света Марина, който се със­тоя в едноимен­ния храм, който се намира в двора на Софийс­ката мит­рополия.

В храма се бяха съб­рали десетки богомолци. По случай праз­ника Негово Светей­шес­тво пат­риарх Неофит поз­д­рави всички бъл­гари и ги призова: „Да обичат вярата си! Да обичат всички, които са въз­любени в Христа!“.