Младен Маринов отчете спад на извършените престъпления с 5,5 %

Младен Маринов отчете спад на извършените престъпления с 5,5 %

Наис­тина отчитаме спад на извър­шените прес­тъп­ления като цяло с 5,5 %, съобщи глав­ният сек­ретар на МВР гл. комисар Младен Маринов вчера по БНТ. Сериозен бил спадът според него при извър­ш­ваните грабежи, като там се покач­вала и раз­к­риваемостта при грабежите, която средно за страната е 45,4 %. По отношение на краж­бите — имаме също намаление в срав­нение с миналата година, процен­тът на раз­к­риваемост там е 31,6, комен­тира той. Катас­т­рофи, раз­п­рос­т­ранение на дрога и кражби са прес­тъп­ленията в Бъл­гария, за които има най-много осъдени, сочат дан­ните на национал­ната статис­тика за миналата година. Циф­рите показ­ват, че общият брой на прес­тъп­ленията, завър­шили с присъди, нарас­т­ват спрямо 2015 година. 28 119 е общият брой на извър­шените прес­тъп­ления, за които има осъдени у нас през 2016 година. Година по-рано те са били 26 423. Дан­ните обаче показ­ват, че през 2014 година броят им отново е бил висок – 28 880. През 2013 г. пък той дори е над­минавал 30 000. Броят на общоопас­ните прес­тъп­ления през 2017 г. се увеличава. Те са 12 837, или 48 % от общия брой на наказаните прес­тъп­ления. Осъдените за извър­ш­ването на този вид прес­тъп­ления са 11 582, или 44,9 % от общия брой на осъдените лица. В срав­нение с пред­ход­ната година през 2017 г. се наб­людава увеличение на броя на прес­тъп­ленията с 5,2 % и намаление на осъдените лица за извър­шени общоопасни прес­тъп­ления с 1,3 %, показ­ват още дан­ните на НСИ.