Иван Иванов: Отговорността за оставката на Султанка Петрова е на премиера, който определя наместниците на своите министри

Иван Иванов: Отговорността за оставката на Султанка Петрова е на премиера, който определя наместниците на своите министри

Обединените патриоти обявяваха, че ще се борят срещу „калинките” във властта, а тук имаме емблематичен случай, припомни той

Искаме остав­ката на зам.-социалния минис­тър Сул­танка Пет­рова заради случилата се човешка трагедия с охранителя на новата сграда на Народ­ното съб­рание. Някой трябва да понесе отговор­ност. Няма как да пренеб­рег­нем кон­ф­ликта на интереси — връз­ката между охранител­ната фирма и г-жа Пет­рова. Отговор­ност за наз­наченията в управ­ляващата коалиция носи министър-председателят, заяви пред БТВ народ­ният пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария” Иван Иванов. Обединените пат­риоти бяха казали, че ще се борят срещу „калин­ките” във властта, а тук имаме емб­лематичен случай, припомни той. Това е пред­с­тавителна извадка за начина, по който се управ­лява дър­жавата. Отговор­ността за това е на премиера, който определя замес­т­ниците на своите минис­три, уточни още народ­ният пред­с­тавител от левицата. Иванов обясни, че случая ще се гледа от Главна инс­пек­ция по труда, но тъй като Пет­рова е зам.-социален минис­тър, не изк­лючи това да пов­лияе на раз­с­лед­ването. В една от най-охраняваните сгради в Бъл­гария – Народ­ното съб­рание, охраната се извър­шва от пред­с­тавители на МВР и Национална служба охрана, кому е нужно да бъде наемана час­тна охранителна фирма, какво точно пази и пос­тавят ли се под съм­нение дейс­т­вията на МВР и НСО?”, попита народ­ният пред­с­тавител. Иванов добави, че от „Обединени пат­риоти” трябва да изтег­лят своя зам.-министър, за да не пада върху тях петно. За бъл­гар­с­кото европ­ред­седател­с­тво, Иванов припомни, че оцен­ката на БСП по отношение на тех­ничес­ката част е добра, но резул­татът не е видим. „Трите „К”, които г-жа Пав­лова заложи в началото, като сим­вол на нашето пред­седател­с­тво, а именно – кон­сен­сус, кон­курен­тос­пособ­ност и кохезия, на прак­тика, не се виж­дат. Кое е кон­сен­сус­ното в момента в ЕС? Бъл­гар­с­ките превоз­вачи бяха ударени, за каква кон­курен­тос­пособ­ност говорим? Нашите сел­с­кос­топан­ски произ­водители ще продъл­жат да тър­пят негативи от по-малкото сред­с­тва, даде примери Иванов.