Остава бедственото положение в 3 врачански общини след пороите

Остава бедственото положение в 3 врачански общини след пороите

Нивото на язовирите е повишено, на някои места - критично високо

Услож­нена ситуация в страната след пролив­ните дъж­дове. Бед­с­т­веното положение в три общини във Врачанка област остава в сила. В готов­ността за евакуация са жителите на Мизия, Борован и Хай­редин, съоб­щава БНТ. Повишено е нивото на язовирите след пороите. На язовир „Рогозен” още вчера бяха задейс­т­вани сифоните и мон­тирани допъл­нителни помпи. Поредна без­сънна нощ прекараха жителите на Мизия. За тях все още е пресен споменът отп­реди 4 години, когато половината село се оказа под вода и двама души загинаха. Този път бед­с­т­вието нанесе само материални щети по домовете на хората и бяха отнесени улици. Кметът на Мизия Виолин Крушовен­ски заяви, че след като улиците бъдат изчис­тени от отлом­ките, ще бъдат засипани с чакъл, за да може да се минава по тях, а след това ще започ­нат ремонтно-възстановителните дей­ности. Пуб­лич­ната инф­рас­т­рук­тура е засипана с кал. Нивата на язовирите и реките се следят пос­тоянно, като се подава ежечасно инфор­мация на Граж­дан­ска защита. Всеки момент е въз­можно обаче реките да придой­дат заради преливащите язовири по кас­кадата на Борован и Хай­редин. Още в началото на правител­с­т­веното заседание вчера премиерът Борисов раз­пореди на вът­реш­ния минис­тър Вален­тин Радев и на регионал­ния Николай Нан­ков да посетят трите най-засегнати от интен­зив­ните валежи тези дни общини. Той раз­пореди въз­с­тановител­ните работи да започ­нат вед­нага, без да е необ­ходимо кметовете да минават през стан­дар­т­ната едномесечна процедура да кан­дидат­с­т­ват в Меж­дуведом­с­т­вената комисия за под­помагане и въз­с­тановяване, комен­тира БНТ.