Борисов ще представи пред НС резултатите от европредседателството

Борисов ще представи пред НС резултатите от европредседателството

На 13 юли, петък, премиерът Бойко Борисов ще пред­с­тави пред пар­ламента пос­тиг­натото от страната ни по време на пред­седател­с­т­вото на Съвета на Европейс­кия съюз. Депутатите гласуваха вчера процедурни правила, които пред­виж­дат премиерът Борисов, в рам­ките на 10 минути, да пред­с­тави док­лада на Минис­тер­с­кия съвет за учас­тието на Бъл­гария в процеса на вземане на решения на Европейс­кия съюз през пред­ход­ното пред­седател­с­тво, както и приоритетите на страната ни през текущото. Правилата пред­виж­дат в рам­ките на изс­луш­ването изказ­вания да се правят и от името на пар­ламен­тар­ните групи, а депутатите ще могат да пос­тавят кон­к­ретни въп­роси на минис­т­рите. Отношение ще могат да вземат и присъс­т­ващите в пленарна зала членове на Европейс­кия пар­ламент. Премиерът Бойко Борисов вече пред­с­тави пред евродепутатите в Страс­бург резул­татите от Бъл­гар­с­кото пред­седател­с­тво на Съвета на Европейс­кия съюз, както и основ­ните приоритети на страната ни през пос­лед­ните шест месеца. Сред тях той отк­рои бъдещето на Европа, европейс­ката пер­с­пек­тива за Запад­ните Бал­кани, младите хора, сигур­ността и стабил­ността в Европа, както и циф­ровата икономика.