БСП стартира процедурата за издаване на лиценз за телевизия

БСП подаде документи за регис­т­рация на дружес­тво, което ще се казва БЪЛ­ГАР­СКА СВОБОДНА МЕДИЯ. В рам­ките на месец дружес­т­вото трябва да нап­рави втората стъпка и да подаде необ­ходимите документи за получаване на лиценз от СЕМ за соб­с­т­вен телевизионен канал. Управител на дружес­т­вото е бъл­гар­с­кият жур­налист, политик и общес­т­веник Любомир Коларов. Той е бил главен редак­тор в БНТ, наг­раж­даван неед­нок­ратно за жур­налис­тичес­ката си дей­ност и общес­т­вена ангажираност. Кавалер на ордена „Кирил и Методий“. Процедурата по регис­т­рация стар­тира, съг­ласно решение на НС на БСП от 10 юни 2018 г., което въз­ложи докумен­тите да бъдат подадени през нас­тоящия месец юли, припомня сай­тът БСП.бг.