Здравноосигуреният българин е принуден да доплаща 50 на сто от лекарствата си

Здравноосигуреният българин е принуден да доплаща 50 на сто от лекарствата си

Годишно на 100 000 души се падат 33 000 постъпвания в 400-те болници

Николай Цеков

Смър­т­ността в Бъл­гария е рекор­дно висока, здрав­ноосигурените пациенти са принудени да доп­лащат недопус­тимо високи суми, а медицин­с­кият пер­сонал се топи.

Нацията зас­тарява

По раз­ходи за здравеопаз­ване спрямо брут­ния вът­решен продукт (БВП) Бъл­гария вече над­минава повечето нови страни-членки на Европейс­кия съюз.

Но здравно-демографският статус на бъл­гар­с­ката нация продъл­жава да се влошава — въп­реки нарас­налото финан­сиране за здрав­ната сис­тема. Каква е причината?

Сил­ното зас­таряване и свър­заното с него нарас­т­ване на смър­т­ността пос­тавят бъл­гарите сред 6-те най-бързо топящи се нации в света. По коефициент на обща смър­т­ност страната отдавна заема тревож­ното 2-ро място в света.

А общата пред­видима смър­т­ност в Бъл­гария през пос­лед­ните години е 2 пъти по-висока от сред­ните стой­ности за Европейс­кия съюз, посочва доц. Христо Хин­ков, шеф на Национал­ния цен­тър по общес­т­вено здраве и анализи. И обяс­нява, че смъртта е пред­видима, ако в свет­лината на медицин­с­ките знания и тех­нологии всички — или повечето — смър­тни случаи могат да бъдат избег­нати чрез качес­т­вено здравеопаз­ване.

Имаме свръх­висока смър­т­ност

Положението в Бъл­гария е тол­кова драматично най-вече заради свръх­високата смър­т­ност вслед­с­т­вие на мозъчни инсулти.

Начал­никът на Клиниката по кар­диология в ИСУЛ проф. Асен Гудев посочва в тази връзка, че поне 80 процента от инсул­тите в Бъл­гария биха могли да бъдат предот­в­ратени, защото това фатално заболяване в голяма степен се дължи на лип­сата на превен­ция и мерки от страна на потър­пев­шите, на здрав­ната сис­тема и на акциз­ното законодател­с­тво.

Бъл­гария заема 9-о място сред 189 дър­жави по упот­реба на алкохол на глава от населението и 12-о място по тютюнопушене, уточ­нява Христо Хин­ков, цитирайки данни от пос­лед­ните меж­дународни срав­нителни анализи.

Софийс­кият пред­с­тавител на Светов­ната здравна организация (СЗО) доц. Михаил Околийски посочва и този непонятен факт: ежегодно на 100 000 бъл­гари се падат 33 000 пос­тъп­вания в близо 400-те бол­ници в страната.

Обяс­нението се оказва просто: близо 5-те млрд. лева, които данъкоп­лат­ците плащат за здравеопаз­ването, очевидно се пилеят и в голямата си част не дос­тигат нуж­даещите се.

Над половината лекари са пен­сионери

Христо Хин­ков допълва, че през 10-годишния период на бъл­гар­с­кото евроч­лен­с­тво парите от дър­жав­ния бюджет за здравеопаз­ване са нарас­нали над 2 пъти, но въп­реки това дори здрав­ноосигурените пациенти са принудени да доп­лащат половината от раз­ходите за лекар­с­тва, кон­сумативи, изс­лед­вания, кон­сул­тации и прочие полагащи им се медицин­ски услуги.

Мисията на СЗО, посетила нас­коро София, е обяс­нила на правител­с­т­вото, че е абсолютно недопус­тимо доп­лащането да над­вишава 15 от от отделяните за здрав­ната сис­тема сред­с­тва.

Мисията за пореден път е препоръчала много от дей­нос­тите, извър­ш­вани в бъл­гар­с­ките бол­ници, да бъдат прех­вър­лени в добол­нич­ната помощ, обяс­нява Михаил Околийски.

Особено тревожно е, че явно се пренеб­регва профилак­тиката на най-честите и опасни заболявания. Здрав­ната каса като монополист заделя само 1,8 на сто от бюджета си за изс­лед­вания, профилак­тични прег­леди и насър­чаване на здравос­лов­ния начин на живот.

Христо Хин­ков изтъква и този сериозен проб­лем: над 50 на сто от лекарите и 40 на сто от останалия медицин­ски пер­сонал са в пен­сионна или в пред­пен­сионна въз­раст. А много млади лекари и медицин­ски сес­три заминават на работа в чуж­бина.

Нарушена е и една важна пропор­ция: в Бъл­гария на 1 лекар се пада 1 медицин­ска сес­тра, докато в раз­витите страни това съот­ношение е средно 1 към 3.

Този факт влияе твърде негативно върху качес­т­вото на здрав­ните услуги, особено за оперираните пациенти и за нуж­даещите се от дъл­гос­рочни медицин­ски грижи“, казва шефът на Национал­ния цен­тър по общес­т­вено здраве.

Някои док­тори с по 70 000 лв. зап­лати

Хин­ков твърди още, че раз­ликата в зап­латите и бонусите между най-високо и най-ниско платените лекари в страната е почти 100 пъти. В отговор на въп­рос за влиянието на това шокиращо неравен­с­тво върху работата и пер­с­пек­тивите на медиците в Бъл­гария, Хин­ков казва след­ното:

На среща при Национал­ния омбуд­с­ман засег­нах този сериозен проб­лем. Раз­ликата от 100 пъти между най-ниското и най-високото въз­наг­раж­дение е реална, макар и да търпи извес­тно уточ­нение”, казва Хин­ков и добявя:

“Има данни от раз­лични източ­ници, че в някои водещи бол­ници месеч­ният доход на шефовете на клиники и на ръководителите дос­тигат в някои случаи до 70 000 лева. А има младши лекари, които не взимат и 1000 лева месечно.

Идеята ми беше да обърна внимание на със­лов­ната организация, че е нейно задъл­жение да се стреми към някакво по-приемливо раз­п­ределение. Що се отнася до фун­к­ционирането на здрав­ната сис­тема, драс­тич­ните дис­п­ропор­ции в зап­лащането на медицин­с­кия пер­сонал водят до емиг­рация или кон­цен­т­рация на лекари в големите градове, което пък оставя периферията без специалисти.

Налице е стремеж към придобиване на атрак­тивни медицин­ски специал­ности и занемаряване на такива, които не са комер­сиални или са зависими от други специалисти“, обяс­нява Хин­ков.

Злоупот­ребяват с парте от данъците

Нат­рупаните проб­леми, финан­совите дефицити и раз­хищения, както и нежеланието за реформи в здрав­ната сис­тема всекид­невно пос­тавят бъл­гар­с­ките пациенти пред нови и нови изпитания, казва на свой ред д-р Стойчо Кацаров, шеф на Цен­търа за защита на правата в здравеопаз­ването.

Според него решението е да се приватизират дър­жав­ните бол­ници и да се увеличи финан­сирането на добол­нич­ната помощ (особено на профилак­тиката и превен­цията) за сметка на бол­нич­ното лечение.

Не търпи отлагане и въвеж­дането на елек­т­ронни здравни карти за всеки здрав­ноосигурен граж­данин. Само така могат да бъдат прос­ледени и кон­т­ролирани медицин­с­ките статуси на хората и израз­ход­ването на пари за тях­ното здраве.

Несъм­нено мяр­ката ще намали и злоупот­ребите с парите на данъкоп­лат­ците, зак­лючават повечето екс­перти, изказали се на проведените през пос­лед­ните месеци 3 големи дис­кусионни форума по проб­лемите на влошаващия се здравно-демографски статус на бъл­гар­с­ката нация.

“Дайче веле“