Калоян Паргов: Няма воля от страна на управляващите за решаване на проблема в “Малашевци“

Калоян Паргов: Няма воля от страна на управляващите за решаване на проблема в “Малашевци“

Решението на проб­лема с преминаването на теж­котоварни превозни сред­с­тва по улиците в квар­тал “Малашевци“ е елемен­тарно, но очевидно няма воля от страна на управ­ляващите, предуп­реди зам.-председателят на Комисията по тран­с­порт и туризъм в СОС от БСП Калоян Пар­гов по време на поред­ния протест на граж­даните. Заедно с лидера на БСП — София на протеста присъс­т­ваха народ­ните пред­с­тавители от групата на социалис­тите Николай Цон­ков и Петър Витанов, както и общин­с­ките съвет­ници Борис Цвет­ков и Владимир Данев. След тол­кова години и пос­тоянни протести на граж­даните от “Малашевци“ в пос­лед­ните два месеца, най-накрая в Комисията по тран­с­порт управ­ляващите от ГЕРБ обър­наха по-сериозно внимание на този проб­лем, комен­тира Пар­гов. На миналото заседание в сряда обсъдихме казуса в присъс­т­вието на пред­с­тавители на граж­дан­с­кия инициативен комитет. Пред­ложението да бъде ограничено преминаването на теж­котоварни превозни сред­с­тва над 17 тона обаче не решава проб­лема, а точно обрат­ното — поз­волява на камионите да продъл­жат да минават през квар­тала. Граж­даните нас­тояват ограничението да важи за превозни сред­с­тва над 10 тона. Решихме да въз­ложим на екс­пер­тна комисия да раз­г­леда случая и да пред­ложи въз­можно най-доброто решение. След което да ни даде становище и в комисията да вземем окон­чателно решение. Според него, решението е съв­сем елемен­тарно. То ще дойде с пос­тавянето на знак “Заб­ранено влизането на товарни автомобили“. Вече има готови пред­ложения за два обходни мар­ш­рута — или по бул. “Рожен“ през “Илиянци“ до Север­ната тан­гента, или по бул. “Владимир Вазов“, бул. “Ботев­г­рад­ско шосе“ и отново до Север­ната тан­гента. Граж­даните не спират да протес­тират, защото не вяр­ват, че управ­ляващите ще спазят обещанията си, тъй като вече бяха излъгани, предуп­реди още Пар­гов. -