Караянчева се извини на БСП, заблудила обществото за внесен от левицата закон

Караянчева се извини на БСП, заблудила обществото за внесен от левицата закон

Пред­седателят на НС Цвета Караян­чева излъга всички бъл­гар­ски граж­дани в ефир, че БСП не внася законоп­роекти и няма внесени законоп­роекти, които да касаят отпус­ките на народ­ните пред­с­тавители. Това решение за промяна в правил­ника на пар­ламента е внесено на 19.04. и е гледано в правна комисия“. Това заяви зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Драгомир Стой­нев от пар­ламен­тар­ната трибуна. Той поиска Цвета Караян­чева да се извини от пар­ламен­тар­ната трибуна не само на БСП, а и на всички бъл­гар­ски граж­дани. Стой­нев я посъветва да се интересува какво се случва в НС, защото е недопус­тимо в ефир да се заявява, че това са само дек­ларации на БСП и няма нищо пос­тъпило. „Има пос­тъпили законоп­роекти, има законоп­роекти, които не се гледат с месеци, даже някои отлежаха и с години и не е нор­мално пред­седателят на НС да не знае какво се случва в пар­ламента“, допълни той. „Само да не се окаже, че е виновен начал­никът на деловод­с­т­вото, както се оказа, че е виновен начал­никът на охраната, когато хората с увреж­дания не бяха допус­нати до НС“, комен­тира народ­ният пред­с­тавител.

След изказ­ването на Драгомир Стой­нев, Цвета Караян­чева се извини и заяви, че е нап­равила справка, според която законоп­роек­тът наис­тина е внесен