Парламентът избра членовете на Комисия „Антикорупция”

Парламентът избра членовете на Комисия „Антикорупция”

Утвърдени бяха кандидатурите, предложени от шефа на новия силов орган Пламен Георгиев

С гласуване Народ­ното съб­рание одобри зам.-председател и трима членове на Антикоруп­цион­ния орган, предаде БГНЕС. Антон Слав­чев ще бъде заместник-председател на Комисията за противодейс­т­вия на коруп­цията и за отнемане на незаконно придобито имущес­тво. Антоанета Георгиева–Цонкова, Пламен Йоцов и Сил­вия Къд­рева ще бъдат членове на антикоруп­цион­ния орган. Антон Слав­чев притежава магис­тър­ска степен по право от Юридичес­кия факул­тет на Великотър­нов­с­кия универ­ситет „Св. св. Кирил и Методий“. Завър­шил е Вис­шето военно училище „Тодор Каб­леш­ков“. Работи в струк­турите на МВР и ДАНС, където има общо 22 години стаж.

Антоанета Цон­кова е завър­шила право в Юридичес­кия факул­тет на Софийс­кия универ­ситет „Св. Климент Охрид­ски“. От 1998 г. е стажант-съдия в Софийски град­ски съд. От месец юни 1999 г. до месец юли 2006 г. е адвокат. Продъл­жава професионал­ното с раз­витие в Комисията за установяване на имущес­тво, придобито от прес­тъпна дей­ност, където започва работа като инспектор-юрист в Териториална дирек­ция „София-град“. Пламен Йоцов е завър­шил висше образование във вис­шето военно училище за артилерия и противовъз­душна отб­рана (ВВМАПВО) „Панайот Волов“ — гр. Шумен. Работи в МВР, НСС, ГДБОП, където има общо 20 години стаж. От месец октом­ври 2013 г. до месец май 2014 г. е начал­ник отдел в ДАНС, където работи по нап­рав­ление борба с организираната прес­тъп­ност, нар­котиците, организиран от американ­с­ката аген­ция за борба с нар­кот­рафика DEA.

илвия Къд­рева притежава магис­тър­ска степен по специал­ността „Библиотечно-информационни науки“ от Софийс­кия универ­ситет „Св. Климент Охрид­ски“, Философ­ски факул­тет. След дип­ломирането, професионал­ната й кариера започва в Минис­тер­с­т­вото на окол­ната среда като ръководител Инфор­мационен цен­тър. През 1999 г. Къд­рева започва работа в Смет­ната палата. От 2006 г. е прив­лечена като екс­перт в новосъз­дадения Пуб­личен регис­тър за дек­лариране на имущес­т­вото и доходите на лицата, заемащи висши дър­жавни и други длъж­ности към пред­седателя на Смет­ната палата. От 2014г. е Дирек­тор на Пуб­лич­ния регис­тър, който преминава в Комисията за противодейс­т­вие на коруп­цията и за отнемане на незаконно придобитото имущес­тво, като тя продъл­жава да ръководи дей­ността му.