Нели Сандалска: Има много сериозна кадрова криза в туризма

Имаме изтичане на работна ръка в посока близки държави, предупреди изпълнителният директор на „Балкантурист“

Има много сериозна криза на пазара на труда, засягаща турис­тичес­ката индус­т­рия, предуп­реди по БНР Нели Сан­дал­ска — изпъл­нителен дирек­тор на „Бал­кан­турист“.

Една дър­жава с без­к­раен потен­циал и ресурс, която не може да реши основен проб­лем, за да може да се раз­вива тази индус­т­рия – това не говори добре за нас, комен­тира тя. Проб­лемът е, че не можем да задър­жим точно тази работна ръка, за която дър­жавата харчи дос­татъчно много сред­с­тва, за да бъде обучавана. Никой няма да отрече факта, че имаме една огромна мрежа от учебни заведения от всякакви нива, припомни Сан­дал­ска. Това е жал­кото – че ние точно тази работна ръка, която най-добре поз­нава и пазара, и въз­мож­нос­тите на Бъл­гария и бъл­гар­с­кия туризъм – точно тази работна ръка допус­каме да напусне страната ни, комен­тира Сан­дал­ска и под­черта, че в същото време тър­сим резер­вни варианти и вкар­ваме хора от другаде, за да работят у нас. По думите й обаче въп­росът е каква професионална и езикова квалификация имат тези хора и доколко наис­тина те под­к­репят това раз­витие на бъл­гар­с­кия туризъм. Не само зап­лащането се отразява на качес­т­вото на труда, а и поради факта, че тези хора не са заин­тересовани за раз­витието на турис­тичес­ката ни индус­т­рия, те нямат съп­ричас­т­ност към работата, която работят, предуп­реди още шеф­ката на „Бал­кан­турист”. Не сме обез­печили нашите студенти или ученици в профилирани училища да изкар­ват стажан­т­ски прог­рами лятото в Бъл­гария, предуп­реди още Сан­дал­ска. Според нея кад­ровата криза в туризма може да бъде преодоляна със сериозна дър­жавна политика и стратегия за раз­витието на туризма. Нор­мално е да се нап­рави планиране на работ­ната ръка и да се знае каква работна ръка ни трябва, какво трябва да обучаваме и тези хора къде ще отидат на работа, като раз­бира се има и подобаващо зап­лащане, е съветът й. Бъл­гаринът трябва да стане основ­ният ни турист, а ние все още гледаме колко ще дой­дат от чуж­бина, категорично заяви Сан­дал­ска.