Желяз Андреев: Договорът ни със САЩ не защитава българите

Желяз Андреев: Договорът ни със САЩ не защитава българите

Цялата ситуация е страшно нелепа. Договорът за правна помощ със САЩ не дава никаква защита на бъл­гар­с­ките граж­дани и аз в момента лично го изпит­вам на свой гръб. Това каза в предаването “Преди всички“ Желяз Анд­реев, чиято екс­т­радиция бе поис­кана от съд в Маями. Анд­реев очаква инфор­мация от инс­титуциите на какъв етап са дип­ломатичес­ките раз­говори по казуса.

Нямаме инфор­мация какво точно се случва в Маями и на какъв етап са раз­с­лед­ванията, съобщи той. Относно кам­панията за набиране на сред­с­тва в дарител­ска сметка, отк­рита с помощта на национал­ния омбуд­с­ман Желяз Анд­реев раз­каза:

“В момента срещаме две зат­руд­нения — пър­вото е финан­совото, тъй като хонорарите започ­ват от 4050 хиляди долара. Другото е, че тези оферти, които сме намерили, са просто оферти в интер­нет. Затова се опит­ваме да намерим препоръчан адвокат — някой, за когото знаем, че може да свърши работа. Не може просто така на доверие да оставиш съд­бата си в ръцете на човек, който току-що си намерил в интер­нет.“

За целта вицеп­ремиерът Валери Симеонов е посъвет­вал Желяз Анд­реев да се свърже с бъл­гар­с­ката общ­ност в Маями, стана ясно от раз­говора. 

“Дори нещата тук да се раз­вият благополучно за мен и за останалите бъл­гари, ние все още ще имаме пов­диг­нати обвинения в САЩ, а там обвиненията нямат дав­ност. Това означава, че ние можем да останем зат­вор­ници в соб­с­т­вената си дър­жава. Не можем да напус­каме страната. Тази нелепа чер­вена бюлетина (чер­вена бюлетина имат само най-опасните хора в света) не ни поз­волява въобще да излизаме извън границите на дър­жавата. Докол­кото раз­б­рахме, “падането“ на бюлетината зависи само и един­с­т­вено от САЩ. Затова е много важно обвиненията да отпад­нат там“, посочи Желяз Анд­реев