Спецакция в ДАИ-Благоевград: Арестувани са над 10 служители за корупция

Спецакция в ДАИ-Благоевград: Арестувани са над 10 служители за корупция

Спец­п­рокуратурата и ГДБОП с антикоруп­ционна акция в Благоев­г­рад. Арес­тувани са над 10 служители на Изпъл­нител­ната аген­ция “Автомобилна админис­т­рация в града. От сградата на Аген­цията в града бяха изведени вчера 15 служители с белез­ници и бяха откарани в РПУ в града, съобщи БНТ. От Специализираната прокуратура съоб­щиха, че те са искали между 300 и 600 евро от тран­с­пор­тни фирми. На този етап от там обаче, отказаха да съоб­щят дали сиг­налът за корум­пираните служители е подаден от рекетирани тран­с­пор­тни фирми. Петър Бел­чев – наб­людаващ прокурор от Специализираната прокуратура обясни, че това е организирана прес­тъпна група от длъж­нос­тни лица — служители на облас­т­ния отдел “Автомобилна админис­т­рация“ — Благоев­г­рад, които са учас­т­вали в организирана прес­тъпна група с корис­тна цел. А именно — искали са и са получавали нес­лед­ващи им се суми под фор­мата на под­куп от пред­с­тавители на тран­с­пор­тни фирми, за да не със­тавят наказателни пос­танов­ления на нарушители на тран­с­пор­т­ните фирми. За сега не е ясно от колко време са наб­людавани служителите на “Автомобилна админис­т­рация“ в Благоев­г­рад, както и какъв е бил днев­ният и месеч­ният им оборот. Акцията продъл­жава с раз­пити по случая. Раз­с­лед­ването най-вероятно ще продължи до къс­ните часове, комен­тира общес­т­вената телевизия. Операцията е ръководената от прокурор Иван Гешев, комен­тира Би Ти Ви. Не се знае и дали на всички задър­жани ще бъдат пов­диг­нати обвинения. Очаква се днес специализираната прокуратура да даде повече под­роб­ности по случая.