Искат постоянния арест на шефа на полицията в Раковски

Искат постоянния арест на шефа на полицията в Раковски

Окръж­ната прокуратура в Плов­див внесе искане в съда за задър­жане под стража на шефа на полицейс­кото управ­ление в Раков­ски Георги Илиев. Той беше арес­туван по обвинение за под­куп чрез изнуд­ване и изпол­з­ване на служебно положение. Илиев, заедно с още трима полицейски служители, поис­кали 20 000 лв. от тър­говец на цигари без бан­дерол, за да бъдат унищожени материалите по делото срещу кон­т­рабан­диста. С парична гаран­ция от 1500 лв. са двама оперативни служители от полицейс­кото управ­ление в Раков­ски — 31-годишният Вален­тин Гоцев и 33-годишният Желязко Колев, на които Илиев е дал по 1000 евро от под­купа. И двамата са нап­равили пълни самоп­риз­нания. Шефът на полицейс­кото управ­ление казал пред раз­с­лед­ващите, че и той бил взел тол­кова. Къде са останалите пари от под­купа, пред­с­тои да се раз­бере.

По делото като обвиняем е прив­лечен и плов­див­с­кият полицай Стефан Модев. В момента той е с мярка за неот­к­лонение „задър­жане под стража“ по друго досъдебно произ­вод­с­тво.