Първанов: За никакво бягство от ЕС и НАТО в Консултативния съвет не е ставало дума

Чер­новата от Кон­сул­татив­ния съвет по национална сигур­ност при президента е един сдър­жан документ. КСНС е един­с­т­веното място, където политиците могат да се съберат, да говорят и да се раз­берат. Не раз­бирам защо се извади чер­новата и то с този прочит, който не е верен. Това, че има една сдържано-критична или по-скоро тревожна позиция, изразена в документа, не е основание да подозираме президента, че иска да извади Бъл­гария от ЕС или от НАТО. Доб­рата, сил­ната позиция трябва да се цени.” Това комен­тира по БНТ президен­тът (20022012) Георги Пър­ванов. 

За никакво бяг­с­тво от Европейс­кия съюз не става дума. Не отк­ривам същес­т­вени раз­лики между позициите на правител­с­тво и президент. В документа от КСНС има тревожни кон­с­татации. Солидар­ност на сляпо за мене не е прием­лива”, категоричен бе Георги Пър­ванов.  

Позицията на бъл­гар­с­кото правител­с­тво за ударите в Сирия и по случая „Скрипал” е разумна и защитава бъл­гар­с­кия интерес”, заяви той. 

Пър­ванов нап­рави паралел между събитията при воен­ните удари през 2003 година срещу Ирак и сегаш­ните, когато коалицията САЩ-Великобритания– Фран­ция нанесоха удари в Сирия. 

Срав­нението не е в полза на сегаш­ните удари, които са война и не е нужно да водим борба на понятията. През 2003 г. САЩ и другите лидери на коалицията се опитаха да решат въп­роса през Съвета за сигур­ност, през меж­дународ­ните инс­титуции. Сега Съветът за сигур­ност не е инфор­миран. Отива се твърде далеч в дис­к­редитирането на ООН”, заяви Пър­ванов. 

По думите му крайно влошените отношения между Запада и Русия се дъл­жат на интересите на воен­ните кор­порации. 

Той под­черта също дефицитът на лидер­с­тво в меж­дународен мащаб и лип­сата на визия на сегаш­ния политически елит. 

Бив­шият дър­жавен глава е категоричен: „Бидейки активен член на Европейс­кия съюз, е важно да можем да фор­мираме позициите в Съюза, да бъдем равни, а не деветата дупка на кавала. Важно е да запазим добри отношения с Изтока, с Русия”, каза Пър­ванов.